Otázka: Musí mať zamestnávateľ zástupcov zamestnancov pre BOZP?

Odpoveď:  V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

    Na zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Oprávnenia zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť sú uvedené v ustanovení § 19 ods. 3 zák. o BOZP.
Zástupca zamestnancov, pred tým, než začne uplatňovať svoje oprávnenia v zmysle zákona o BOZP, musí byť do svojej funkcie náležite kreovaný – čo znamená, že zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov  pre bezpečnosť len s jeho súhlasom ( §19 ods.1, posledná veta).
Táto veta v odseku 1 § 19 znamená, že u zamestnávateľa nemusí byť zástupca zamestnancov pre BOZP, keďže do tejto funkcie nemožno nikoho menovať, ustanoviť, zvoliť proti jeho vôli.

    Zákon o BOZP ustanovuje v 19 ods. 4 až  6, postup zamestnávateľa v prípade ak v organizácii nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre BOZP.
Odsek 4 hovorí, že ak nie je u zamestnávateľa vymenovaný zástupca zamestnancov pre BOZP, tak oprávnenia podľa odseku 3, pís, b) až f) vykonávajú zamestnanci a zamestnávateľ si plní povinnosti ustanovené týmto zákonom voči zástupcom zamestnancov pre BOZP, priamo voči zamestnancom.To znamená, že činnosti, ktoré je oprávnený robiť zástupca zamestnancov pre BOZP, vykonávajú všetci zamestnanci priamo.

Toto ustanovenie má podporu aj v legislatíve EÚ, konkrétne v smernici Rady  z 12. júna 1989 ( 89/391 )o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, kde sa v článku 11 Porady a účasť pracovníkov uvádza nasledovné:
Bod 1. Zamestnávatelia sa poradia s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami a umožňujú im zúčastňovať sa diskusií o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Toto predpokladá:
— porady s pracovníkmi,
— právo pracovníkov a/alebo ich zástupcov podávať návrhy,
— vyváženú účasť v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou.
V tomto bode 1 je jasne napísané, že sa zamestnávatelia poradia s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami. Je tu teda daná možnosť voľby pre zamestnávateľa pre prípad, že by inštitút zástupcu zamestnancov v príslušnom podniku nebol vytvorený.
    Pozícia zástupcu zamestnancov pre BOZP nie je limitovaná minimálnym počtom zamestnancov, čo znamená, že už aj pri jednom zamestnancovi môže byť ustanovený zástupca zamestnancov pre BOZP. Odsek 2 § 19 hovorí len o maximálnom počte zamestnancov, ktorých zástupca zamestnancov pre BOZP môže zastupovať – najviac 50 alebo viac ako 50 ale nie viac ako 100. ( kritéria sú uvedené v prílohe č.1 v nadväznosti na znenie §19 ods.2).
Samozrejme treba používať zdravý rozum a  napr. v podniku do 100 zamestnancov netreba navrhovať 20 zástupcov zamestnancov pre BOZP.
Zákon o BOZP  priznáva odborovej organizácii (zamestnaneckej rade alebo na základe voľby zamestnancov) právo navrhnúť svojmu zamestnávateľovi zamestnancov, ktorí budú vykonávať túto funkciu. Zákonodarca následne ustanovuje povinnosť zamestnávateľovi vymenovať  zástupcu zamestnanca pre bezpečnosť, ako sa uvádza v ustanovení § 19, ods.1 zákona o BOZP „zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu.“

    Činnosť zástupcov zamestnancov pre BOZP  upravuje aj Zákonník práce. V § 11a je ustanovené, že zástupcom zamestnancov je aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V § 240, ktorý ustanovuje podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochranu, je v  odseku 11 uvedené, že rovnaké podmienky činnosti a ochrana podľa odsekov 1, 2, 5 až 10 sa vzťahujú aj na zástupcov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom
          Zákon o BOZP s komentárom
          vlastná prax a skúsenosti.

Mgr. Ing. Ivan Černý

Odborový inšpektor BOZP

ZPŠaV NKOS   (Zväz pracovníkov školstva a vedy , Nezávislé kresťanské odbory Slovenska)

mobil 0944 537 947