Zakladanie základných organizácií ZPŠaV NKOS

  1. Pre založenie základnej organizácie (ZO) je potrebných aspoň 5 záujemcov o členstvo. Prípravný výbor zvolá stretnutie – ustanovujúcu schôdzu zamestnancov a záujemcov o členstvo.
  2. Záujemcovia o členstvo si vyplnia prihlášky, zvolia si svojho predsedu ZO a výbor ZO. Účastníci ustanovujúcej schôdze podpíšu prezenčnú listinu a spíšu zápisnicu.
  3. Zvolený predseda vyplní žiadosť o registráciu ZO a zašle ju spolu s prezenčnou listinou  predsedníčke ZPŠaV NKOS, Mgr. Márii Briganovej na adresu: zpsav_nkos@centrum.sk resp. písomne na adresu ZPŠaV NKOS, Štefánikova 46, 917 01 Trnava
  4. Predsedníčka ZPŠaV zaregistruje ZO a zašle jej predsedovi zriaďovací dekrét.
  5. Predseda ZO oznámi vznik základnej organizácie a mená výboru ZO zamestnávateľovi. Výbor ZO je príslušným odborovým orgánom v zmysle Zákonníka práce. Členovia tohto orgánu požívajú osobitnú ochranu a majú práva a povinnosti vymedzené v Zákonníku práce.
  6. Odo dňa, kedy zamestnávateľovi oznámite vznik ZO je zamestnávateľ povinný akceptovať odborovú organizáciu ako zástupcu zamestnancov, rešpektovať právo na kolektívne vyjednávanie a dodržiavať povinnosti, ktoré mu smerom k zástupcom zamestnancov vyplývajú zo Zákonníka práce

Prihláška za člena ZO NKOS so súhlasom so spracovaním údajov

Prezenčná listina.

Žiadosť o zaregistrovanie Základnej organizácie.

Zápisnica zo zakladajúcej schôdze .

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ZO si určí svojho zástupcu (podľa možnosti predsedníčku/predsedu ZO), ktorý sa bude zúčastňovať podľa potreby na zasadaniach zástupcov ZO, ktoré zvoláva výkonný výbor ZPŠaV. Cestovné náklady Vášho zástupcu hradí ZPŠaV. Zasadnutia sú spojené obvykle so seminármi na rôznych miestach Slovenska. Váš zástupca bude mať spolurozhodovacie právo o činnosti ZPŠaV. Prosíme o oznámenie jeho mena, adresy a telefónneho čísla a jeho e-mailovú adresu.

Podľa finančného poriadku vyberá Vaša organizácia členský príspevok vo výške minimálne 0,4 % a maximálne  1% čistej mzdy od zárobkovo činných členov, od dôchodcov a študentov 0,5 Euro/mesiac. Odvádzať budete 0,4 % z čistej mzdy svojich členov mesačne na účet ZPŠaV vedený vo VUB Trnava ISBN SK23 0200 0000 0001 0543 9212,  VÚB Trnava, z čoho 0,25 % zostáva pre činnosť ZPŠaV a 0,15 % dáva ZPŠaV pre činnosť centra NKOS, v ktorom sú všetky zväzy NKOS. Pre ZO zostáva príspevok členov nad 0,4 % z čistej mzdy ak sa ho ZO rozhodne vyberať a o jeho použití rozhoduje členská schôdza  ZO. Finančný poriadok na stiahnutie: Finančný poriadok

O živote ZPŠaV Vás budeme informovať zasielaním informačných listov “INFO”. Informačné listy môžete kopírovať aj pre iných záujemcov. Privítame radi aj príspevky z Vašej ZO do tohto časopisu a informačných listov.

V prípade potreby sa obracajte na adresu, kde má náš Zväz svoju kanceláriu: ZPŠaV NKOS, Štefánikova 46,  917 01 Trnava,

 

Mgr. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS zpsav_nkos@centrum.sk