Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS)

sú otvorenou odborovou konfederáciou založenou na kresťanských princípoch demokracie a humanizmu.

História kresťanského odborového hnutia

V rokoch 1920 -1940 boli kresťanské odbory výrazným činiteľom v štáte. Nazývali sa Slovenské kresťansko-sociálne odborové združenie. Ich činnosť bola násilne ukončená v roku 1948. Po Nežnej revolúcií v roku 1989 sa objavila snaha obnovenie činnosti. V roku 1990 vznikli prvé Kresťanské robotnícke kluby. 26.3.1993 boli na Ministerstve vnútra SR registrované NKOS, ich predsedom sa stal až do roku 1998 prof. Milan Katuninec. V roku 1994 vznikol prvý odborový zväz NKOS – železnice, ktorého predsedom sa stal Jozef Micsinai, o dva roky neskôr vznikol odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, jeho prvým predsedom sa stal Vladimír Popelka. V roku 1995 bol založený odborový zväz KOVO, predsedom sa stal Dušan Mihálik. V decembri 1994 sa NKOS sa stali členom Svetovej organizácie práce. V období 1998-2006 bol prezidentom Peter Novoveský. Na zlučovacom zjazde v roku 2006 vo Viedni sa stali pozorovateľom ITUC. Od roku 2006 je prezidentkou NKOS Ľubica Černá.

(obrázky zdroj: https://archiv.extraplus.sk/1552/slovenske-krestanske-odbory-2)

Cieľom a úlohou NKOS

je zomknúť odborárov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na hospodárskom, sociálnom, ale aj politickom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať odborové, občianske, pracovné a ekonomické práva pracujúceho človeka a sociálne slabých skupín spoločnosti.

NKOS sú odborovým hnutím s hodnotami, ktoré sú hybnou silou našich aktivít a ochoty veriť pozitívne sociálne, hospodárske a politické zmeny v našej spoločnosti. Opierame sa vo svojej činnosti o pápežské encykliky rozvíjajúce sociálne učenie katolíckej cirkvi a evanjeliovú sociálnu etiku.

NKOS sú nezávislé od všetkých politických strán, štátnych a hospodárskych orgánov a iných subjektov. NKOS sa pri presadzovaní svojich cieľov a myšlienok orientujú na spoluprácu s parlamentnými kresťansky orientovanými stranami. Táto spolupráca musí byť uskutočňovaná na zásadách vzájomnej úcty a rešpektovania. NKOS považujú za dôležitú spoluprácu s rôznymi hnutiami a organizáciami. NKOS vo svojej činnosti vychádzajú z medzinárodných dohôd, dohovorov a dokumentov o odborových právach. Svoje aktivity vykonávajú v súlade s Ústavou SR, zákonmi a so základnými zásadami činnosti medzinárodných kresťanských odborových organizácií.