O nás

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS)

sú otvorenou odborovou konfederáciou založenou na kresťanských princípoch demokracie a humanizmu.

História

História kresťanského odborového hnutia: História kresťanského odborového hnutia.docx 

 

 

Odznak kresťanskosociálneho odborového hnutia

V rokoch 1920 -1940 boli kresťanské odbory výrazným činiteľom v štáte. Nazývali sa Slovenské kresťansko-sociálne odborové združenie. Ich činnosť bola násilne ukončená v roku 1948. Po Nežnej revolúcií v roku 1989 sa objavila snaha obnovenie činnosti. V roku 1990 vznikli prvé Kresťanské robotnícke kluby. 26.3.1993 boli na Ministerstve vnútra SR registrované NKOS, ich predsedom sa stal až do roku 1998 prof. Milan Katuninec. V roku 1994 vznikol prvý odborový zväz NKOS – železnice, ktorého predsedom sa stal Jozef Micsinai, o dva roky neskôr vznikol odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, jeho prvým predsedom sa stal Vladimír Popelka. V roku 1995 bol založený odborový zväz KOVO, predsedom sa stal Dušan Mihálik.  V decembri 1994 sa NKOS sa stali členom Svetovej organizácie práce. V období 1998-2006 bol prezidentom Peter Novoveský. Na zlučovacom zjazde v roku 2006 vo Viedni sa stali pozorovateľom ITUC. Od roku 2006 je prezidentkou NKOS Ľubica Černá.

(obrázky zdroj: https://archiv.extraplus.sk/1552/slovenske-krestanske-odbory-2)

Cieľom a úlohou NKOS

je zomknúť odborárov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na hospodárskom, sociálnom, ale aj politickom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať odborové, občianske, pracovné a ekonomické práva pracujúceho človeka a sociálne slabých skupín spoločnosti.

NKOS sú odborovým hnutím s hodnotami, ktoré sú hybnou silou našich aktivít a ochoty veriť pozitívne sociálne, hospodárske a politické zmeny v našej spoločnosti. Opierame sa vo svojej činnosti o pápežské encykliky rozvíjajúce sociálne učenie katolíckej cirkvi a evanjeliovú sociálnu etiku.

NKOS sú nezávislé od všetkých politických strán, štátnych a hospodárskych orgánov a iných subjektov. NKOS sa pri presadzovaní svojich cieľov a myšlienok orientujú na spoluprácu s parlamentnými kresťansky orientovanými stranami. Táto spolupráca musí byť uskutočňovaná na zásadách vzájomnej úcty a rešpektovania. NKOS považujú za dôležitú spoluprácu s rôznymi hnutiami a organizáciami. NKOS vo svojej činnosti vychádzajú z medzinárodných dohôd, dohovorov a dokumentov o odborových právach. Svoje aktivity vykonávajú v súlade s Ústavou SR, zákonmi a so základnými zásadami činnosti medzinárodných kresťanských odborových organizácií.

 Foto: archív

Základné hodnoty

NKOS obhajujú princíp partnerstva i v odborovom, hospodárskom a sociálnom živote. Práca má byť vyjadrením ľudskej dôstojnosti. NKOS zastávajú názor, že človek má právo na prácu, pritom je potrebné dôsledné rešpektovanie jeho slobodného rozhodnutia voľby pracovného miesta a povolania. Nikto nesmie byť vystavený zneužívaniu fyzických a duchovných síl. NKOS podporujú účasť zamestnancov na privatizácií. Spolupôsobenie a spolurozhodovanie zamestnancov na pracovisku je jedným zo zásadných faktorov rozvoja osobnosti zamestnanca, jeho pozitívneho vzťahu k práci a vedomia vlastnej zodpovednosti.

NKOS považujú za dôležité ekonomické zvýhodňovanie podnikateľských subjektov, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti v regiónoch s najväčšou nezamestnanosťou. NKOS podporujú vytvorenie priaznivých podmienok pre vznik silnej vrstvy malých a stredných podnikateľských subjektov, zároveň však požadujú vytvorenie zákonných opatrení voči podnikateľom brániacim vzniku odborových organizácií na pracovisku. NKOS sa hlásia k Slovenskej republike a využívajú všetky medzinárodné kontakty na šírenie jej dobrého mena.

NKOS sa zasadzujú za sociálny poriadok, ale odmietajú takú sociálnu politiku, ktorá uprednostňuje centrálne inštitúcie a štátny aparát. NKOS sa zasadzujú za vyváženú, demokratickú spoločnosť, ktorá zabezpečuje rovnaké práva pre všetkých a rešpektuje dôstojnosť každého človeka. Rodina je najdôležitejším a najprirodzenejším spoločenstvom a základom spoločnosti. NKOS presadzujú od kompetentných orgánov požadujú vytváraniu vhodných podmienok pre zdravé rodinné spolunažívanie. NKOS presadzujú zachovanie sociálnej rovnosti i v oblasti vzdelávania.

NKOS upozorňujú na narastajúce nebezpečenstvo vplyvu konzumnej spoločnosti a NKOS svoje aktivity vyvíjajú i v oblasti fyzického a duchovného rozvoja svojich členov v mimopracovnom čase.

NKOS presadzujú vo svojej činnosti tieto základné sociálne práva:

 • Právo na prácu
 • Právo na sociálnu ochranu
 • Právo na ochranu života
 • Právo na ochranu rodiny
 • Právo na vzdelávanie

Cieľom programu NKOS je:

 • Aktívna účasť na tvorbe zákonov, kolektívnych zmlúv, zabezpečovaní pracovných a sociálnych podmienok a dôstojného života občanov SR.
 • Zvýšenie právneho povedomia svojich členom a posilnenie postavenia odborov v spoločnosti
 • Zabezpečenie ochrany zamestnaneckých práv pri dodržiavaní dôstojných podmienok vykonávania práce, pri zohľadnení morálneho a ekonomického ocenenia zamestnancov
 • Prevencia a odstránenie rizikovosti práce a dôsledné uplatňovanie zákazu detskej práce
 • Posilnenie ochrany žien a matiek a morálne a ekonomické docenenie materstva a výchovy detí
 • Ochrana živiteľov rodín s nezaopatrenými deťmi, starších a zdravotne postihnutých občanov v rámci aktívnej politiky zamestnanosti.

NKOS kladú veľký dôraz na kresťanský charakter svojej odborovej práce

 • Lebo kresťanská sociálna náuka je zdrojom inšpirácie našich odborových snáh.
 • Lebo kresťanská identita tvorí pevnú súčasť našej histórie a nášho kultúrneho dedičstva.
 • Lebo kresťanské posolstvo predstavuje protiváhu materializmu, individualizmu totalitarizmu, liberalizmu a všetkých foriem fundamentalizmu.
 • Lebo kresťanské posolstvo ponúka priestor k spolunažívaniu bez extrémnych ideológií.
 • Želáme si, aby kresťanská dimenzia ovplyvňovala naše predstavy, plány a konanie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Fotogaléria: O nás