Poradné komisie

Poradné komisie NKOS plnia konkrétne koordinačné, konzultatívne, organizačné alebo odborné úlohy.

Komisia pre BOZP pri OZ KOVO METAL: zodpovedný Milan Tóth - odborový inšpektor 

Komisia pre BOZP pri ZPŠAV NKOS: zodpovedný Ivan Černý - odborový inšpektor

Komisia pre kultúru a náboženstvo: zodpovedný Zdenko Múdry

Komisia pre vnútorné záležitosti a koordinátor Platformy seniorov : zodpovedný Milan Martinák

Komisia pre sociálny dialóg: zodpovedná  Mária Briganová

Komisia pre rovnosť príležitostí: Katarína Markovičová, zastupuje NKOS v Platforme pre rovnosť príležitostí (IPEO) v  EZA

Platforma mladých: Katarína Eliášová - koordinátorka pre ZPŠaV, Milan Tóth j.- koordinátor pre KOVO.METAL

Dobrovoľníctvo: Lucia Pavlinková - koordinátorka