Staňte sa individuálnym členom NKOS.

Pretože NKOS poskytuje svojim členom :

 • správy a novinky z trhu práce
 • ochranu pri porušení ich práv
 • právne a pracovné poradenstvo
 • podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesne
 • informácie o otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov zamestnancov
 • vzdelávacie aktivity, účasť na zahraničných seminároch.

Postup:

Vyplňte prihlášku a súhlas so spracúvaním GDPR a zašlite ho mailom na adresu: centrum@nkos.sk, alebo poštou na adresu: NKOS, Štefánikova 46, 917 01 Trnava.

Na stiahnutie:

Prihláška za člena NKOS

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre individuálneho člena

Založte základnú organizáciu NKOS vo Vašom zamestnaní.

Pretože odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára  kolektívnu zmluvu. Členovia výboru sú chránení pred prepustením.

Postup:

 • Na založenie odborovej organizácie je potrebné získať najmenej 3 záujemcov o členstvo v odboroch.
 • Vyplňte prihlášku a súhlas dotknutej osoby.
 • Vytvorte si  prípravný výbor,  ktorý bude zabezpečovať prípravu ustanovenia základnej organizácie a bude komunikovať s Predstavenstvom NKOS.
 • Prípravný výbor rozhodne o zvolaní členskej schôdze a pripraví program a príslušné dokumenty.
 •  Zvolá sa členská schôdza, na ktorej sa zvolí výbor základnej organizácie a vyhotoví sa zápisnica.
 • Zápisnicu a ostatné dokumenty predseda ZO zašle Predstavenstvu NKOS, ktoré mu vydá evidenčný list. Predstavenstvo NKOS zabezpečí evidenciu ZO ako organizačnej jednotky do registra neziskových organizácií a pridelenia IČO.
 • Po formálnom založení odborovej organizácie sa táto oficiálne predstaví zamestnávateľovi, u ktorého bude pôsobiť ( týmto okamihom začína oficiálna činnosť odborovej organizácie na pracovisku).

Na stiahnutie:

Prihláška za člena ZO NKOS

Žiadosť o registráciu ZO NKOS

Prihláste základnú organizáciu do NKOS.

Pretože NKOS sú moderné odbory inšpirované kresťanskou sociálnou náukou. Ak Vaša odborová organizácia nepatrí do žiadneho odborového zväzu a máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás na mailovej adrese: centrum@nkos.sk.