Fajčenie na pracovisku

Základnú právnu normu upravujúcu zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP). Ide o ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o BOZP, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách. Pokiaľ na pracoviskách zamestnávateľa pracujú aj nefajčiari, musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia na pracoviskách. Vzťahuje sa to aj na prípady, ak by na pracovisku pracoval len jeden nefajčiar. Aj v takom prípade musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia. Okrem povinnosti vydať zákaz fajčenia má zamestnávateľ ustanovenú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie uvedeného zákazu. 
 

Vydanie zákazu fajčenia môže byť obsahom napr. pracovného poriadku. V rámci zákazu fajčenia vymedzí, ktorých priestorov sa týka. Vymedzenie priestorov podliehajúcich zákazu fajčenia môže byť uskutočnené za pomoci symbolov znázorňujúcich zákaz fajčenia. Zamestnávateľ môže zároveň vymedziť, aké postihy budú ukladané za porušenie zákazu. Najmä je vhodné, aby zamestnávateľ určil či porušenie zákazu fajčenia bude považované za porušenie pracovnej disciplíny, a či pôjde o jej závažné alebo menej závažné porušenie. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia. Za týmto účelom je oprávnený vykonávať kontroly zamerané na zistenie ako sa zákaz dodržiava zo strany zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov v priestoroch vymedzených v ust. § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, musí rešpektovať zákaz fajčenia ustanovený pre tieto priestory. Sú to priestory, ktoré sú verejne dostupné. Okrem zamestnancov sa tu pohybuje aj verejnosť. Zákonodarca preto vymedzil priestory, v ktorých má osobitný záujem chrániť zdravie nielen zamestnancov, ale aj verejnosti pred účinkami fajčenia. 
 

Ide o tieto priestory:
a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, 
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach, 
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, 
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach, 
g) v úradných budovách okrem fajčiarní,
h) v obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov, 
i) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia, 
j) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
k) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody. 

V súvislosti s fajčením na pracovisku môže dôjsť k vzniku nežiaducej udalosti v podobe požiaru. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len zákon o ochrane pred požiarmi) definuje nežiaducu udalosť ako stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému ohrozeniu života. 
Podľa ust. § 4 zákona o ochrane pred požiarmi je zamestnávateľ povinný v rámci predchádzania požiarov, napríklad zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky, určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov, vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov, dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ak aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise. V ust. § 5 zákona o ochrane pred požiarmi sú ustanovené povinnosti nevyhnutné k účinnému zdolávaniu požiarov. 
 

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV. Zamestnanci sú povinní rešpektovať vydaný zákaz fajčenia na pracoviskách zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnávateľ vymedzil na účel fajčenia priestory tzv. „fajčiarne“, je zamestnanec povinný tieto priestory využívať na tento účel a zdržať sa fajčenia mimo tohto priestoru. Zamestnávateľ nie je povinný určiť pre zamestnancov – fajčiarov osobitné prestávky na fajčenie. Neplnenie uloženého zákazu môže byť posúdené ako porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnanci sú podľa ust. § 178 ods. 1 Zákonníka práce povinní počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu. Zamestnanec si musí na pracovisku zamestnávateľa počínať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu. Týka sa to všetkých priestorov, čiže aj tých, kde majú zamestnanci povolené fajčiť a rovnako aj tých, kde tento zákaz platí. Z tejto povinnosti vyplýva aj skutočnosť, že zamestnanci sú povinní brať ohľad na zamestnancov – nefajčiarov. Podľa ust. § 178 ods. 2 Zákonníka práce ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. 

Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. V tomto ustanovení je zakotvená jednak osobitná oznamovacia povinnosť zamestnanca v prípadoch, ak hrozí škoda, napr. v dôsledku nerešpektovania zákazu fajčenia. 

Zamestnanec je povinný na hroziacu škodu upozorniť vedúceho zamestnanca. Oznamovacia povinnosť je splnená ak o hroziacej škode upovedomí svojho bezprostredne nadriadeného zamestnanca. Obdobne je to aj v prípade, že si ju splní voči inému vedúcemu zamestnancovi zamestnávateľa alebo voči štatutárnemu orgánu. Zároveň v tomto ustanovení zákonodarca upravil aj tzv. zakročovaciu povinnosť. 

Povinnosť zakročiť má zamestnanec, ak v dôsledku porušenia zákazu fajčenia hrozí škoda a je potrebné na jej odvrátenie vykonať neodkladný úkon. Následkom nesplnenia si oznamovacej alebo zakročovacej povinnosti je vznik zodpovednosti za škodu podľa ust. § 181 ZP. Čo sa týka náhrady škody, je zamestnanec povinný prispieť na úhradu škody, za podmienky, že ju nemožno uhradiť inak. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Záver – Povinnosti ustanovené v súvislosti so zákazom fajčenia na pracovisku majú za cieľ zabezpečiť ochranu pred dôsledkami fajčenia na zdravie ostatných zamestnancov pracujúcich na pracoviskách spolu so zamestnancami, ktorí fajčia. Celý rad povinností vyplýva hlavne z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov vydaných na ich vykonanie. Porušenie zákazu fajčenia môže byť zo strany zamestnancov považované za porušenie pracovnej disciplíny.

(podľa www. poradca.sk spracoval Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠav NKOS)