28.4.2018 Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

28. apríl  sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tento deň sa takisto slávi Medzinárodný pamätný deň pracujúcich, ktorí sa každoročne zrania či prídu o život na pracovisku, ako príležitosť na pripomenutie si toho, že všetci zamestnanci majú právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky.

Pri tejto príležitosti sa tohto roku začne celosvetová kampaň za zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia mladých zamestnancov a za zrušenie detskej práce. Mladí ľudia sú z dôvodu obmedzených pracovných a životných skúseností jednou z najzraniteľnejších skupín na pracovisku. Nedostatočná fyzická a psychologická vyspelosť mladých ľudí, ako aj ich nedostatok skúseností zvyšuje ich zraniteľnosť voči pracovným rizikám. Okrem toho mladí ľudia, ktorí prvýkrát vstúpia do zamestnania, môžu tak urobiť v neštandardnom zamestnaní (čo zahŕňa prácu na čiastočný úväzok a dočasnú prácu) alebo vo vysokorizikových odvetviach. Môžu tiež pracovať v neformálnej ekonomike.Nedostatočná fyzická a psychologická vyspelosť mladých ľudí, ako aj ich nedostatok skúseností zvyšuje ich zraniteľnosť voči pracovným rizikám. Okrem toho mladí pracovníci, ktorí prvýkrát vstúpia do zamestnania, môžu tak urobiť v neštandardnom zamestnaní (čo zahŕňa prácu na čiastočný úväzok a dočasnú prácu) alebo vo vysokorizikových odvetviach. Môžu tiež pracovať v neformálnej ekonomike.

V ich prípade existuje väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných nehôd či toho, že sa stanú obeťami násilia alebo obťažovania v práci. Ich ochrana je jednou z najväčších priorít programu EÚ. Kampaň zdôrazňuje kritický význam riešenia týchto výziev a zlepšenia bezpečnosti a zdravia mladých pracovníkov, a to nielen na podporu dôstojnej zamestnanosti mladých ľudí, ale aj na spojenie týchto snáh s cieľom bojovať proti rizikovým – a všetkým ostatným formám – detskej práce.(spracoval podľa zdrojov NIP a EU- OSHA Ivan Černý)