Stravovanie zamestnancov a Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného

Radi by sme vás upozornili, na zmenu hodnoty stravného od 1. decembra 2016. Zamestnávatelia majú zo zákona povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Stravovanie musí zodpovedať zásadám správnej výživy a musí byť dostupné na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. V prípade poskytnutia stravných lístkov má zamestnanec nárok na stravný lístok za každý pracovný deň, kedy odpracoval viac ako 4 hod. Ak zamestnanec pracuje viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu môže poskytnúť stravný lístok navyše, no nie je to jeho povinnosťou. Zamestnávateľ môže, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, poskytnúť stravovanie aj dohodárom za rovnakých podmienok ako majú zamestnanci. Ak budú s takýmto rozšírením súhlasiť zástupcovia zamestnávateľa, je možné považovať tento výdavok za daňový.

Minimálna hodnota stravného lístku sa zvýši V od 1. 12. 2016 z 3,15 eura na 3,38 eura. Maximálna hodnota stravného lístku bude po novom 4,50 eura. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok minimálne 55 % z jeho hodnoty. Znamená to, že v prípade, ak zamestnávateľ dáva zamestnancovi stravný lístok v hodnote 3,38 eura, zamestnávateľ na neho prispieva sumou 1,86 eura a zamestnanec sumou 1,52 eura. Suma 1,52 eura je zrazená z mesačnej mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ môže zo sociálneho fondu uhradiť len časť, alebo zvyšok hodnoty stravného lístka. Najčastejším prípadom z praxe je, že zamestnávateľ prispieva časť zo sociálneho fondu a časť uhrádza zamestnanec. Rozhodnutie pre príspevok zo sociálneho fondu je výhodné z toho dôvodu, že takýto príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, prípadne ak nemá zástupcov zamestnancov, tak koná samostatne, rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie. Vyplýva to z ustanovenia § 152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce. Ak si za mestnávateľ upraví v rámci interných predpisov, prípadne po prerokovaní so zástupcami zamestnancov poskytovanie stravovania aj zamestnancom vykonávajúcim práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, budú mať zákonný nárok na zabezpečenie stravovania.

V prípade, že je zamestnanec na pracovnej ceste, nevzniká mu za tento deň nárok na stravný lístok, ale na stravné, ktoré sa pri tuzemskej pracovnej ceste rovnako mení od 1. 12. 2016. Suma stravného závisí od dĺžky trvania služobnej cesty nasledovne:

  • 5 – 12 hod: 4,50 eura
  • 12 – 18 hod.: 6,70 eura
  • nad 18 hod.: 10,30 eura

Spracovanie podľa PAMPP 2-3/2017. Ivan Černý, OI pre ZPŠaV NKOS