Zamestnávateľ mi nedovolí čerpať dovolenku z minulého roku

Dotaz:  Zamestnávateľ nechce dať zamestnancovi čerpať dovolenku ešte z minulého roku. Zamestnávateľ žiada zamestnanca, aby si našiel na čas čerpania dovolenky za seba spomedzi spolupracovníkov náhradu. Ako postupovať?Odpoveď:Zákonník práce hovorí v § 113 ods.2 nasledovne. Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená. 

V praxi toto znamená, že ak zamestnanec má nevyčerpanú dovolenku z roku 2016, zamestnávateľ je povinný mu ju poskytnúť tak, aby ju zamestnanec vyčerpal do konca roku 2017. Ak mu ju zamestnávateľ neurčí najneskôr do 30. júna 2017, tak zamestnanec si môže určiť čerpanie dovolenky sám, ale musí to oznámiť zamestnávateľovi písomne a to najmenej 30 dní vopred pred plánovaným čerpaním dovolenky. Ak sa so zamestnávateľom dohodne, tak s jeho súhlasom mu to môže oznámiť aj skôr ako 30 dní vopred.Čo sa týka toho, aby si zamestnanec našiel náhradu za seba, keď chce ísť na dovolenku – podľa nás je táto požiadavka zamestnávateľa v hrubom rozpore so zákonníkom práce.Za organizáciu práce zodpovedá zamestnávateľ a takisto zodpovedá aj za dodržiavanie ostatných pracovných podmienok ustanovených právnymi predpismi v zmysle § 47 ods.1, písm. a).Zákonník práce v článku 3  (základné zásady) hovorí, že zamestnanci majú právo na…. odpočinok a zotavenie po práci. Článok 3 je zároveň zákonným vyjadrením ústavou garantovaného práva na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky podľa čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky. Zákonná podmienka na udelenie dovolenky je dĺžka pracovného pomeru,  vek zamestnanca, plán dovolenie a jeho prerokovanie so zástupcami zamestnancov tak, aby ho mohli vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka.( §§ 100 až 111). Zamestnanec nie je povinný hľadať za seba náhradu.

Podľa nás zamestnávateľovi treba povedať aká je jeho povinnosť v zmysle § 113 a ak na pracovisku pôsobí odborová organizácia, tak v tom prípade, ak zamestnávateľ nebude akceptovať oprávnenú požiadavku zamestnanca, vstúpiť do sporu ako zástupca zamestnancov (§ 11a, § 229). Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS