NKOS sa zapojilo do výskumu Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva

NKOS sa zapojilo do výskumnej úlohy Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP – pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP. II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva. Na stiahnutie výskumná správa: www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Urdzikova/2016_vu_systemy_riadenia_a_bozp_ii_etapa.pdf

Informácie o zapojení sa NKOS sú na s.125-126 výskumnej správy. (Informuje Ivan Černý)