Európa každého z nás a pre každého – Európsky pilier sociálnych práv

V dňoch 20. a 21. 10.201 sa uskutočnil seminár EZA – UNAIE v mestečku Riva del Garda v severnej časti Talianska. Za NKOS sa seminára zúčastnili Katarína Eliášová, Lucia Števarová a Ľuboš Martinák. Seminár sa konal pod názvom „Európa každého z nás a pre každého – Európsky pilier sociálnych práv“.

Na seminári sa rokovalo o Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý je vybudovaný na dvadsiatich kľúčových princípoch, ku ktorým patria aj dobré pracovné podmienky a bezpečná a prispôsobiteľná zamestnanosť.

Pilier vypracovala Komisia EÚ. Zásady a práva zakotvené v pilieri sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začlenenie. Zameriavajú sa na spôsob, akým riešiť nové trendy vo svete práce a v spoločnosti ako takej, aby bolo možné splniť sľub daný v zmluvách v súvislosti so silne konkurenčným sociálnym trhovým hospodárstvom v snahe dosiahnuť plnú zamestnanosť a sociálny pokrok.

Dodržiavanie zásad a práv zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv je spoločnou úlohou členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Európske inštitúcie pomôžu vytvoriť rámec a vytýčia cestu vykonávania piliera, pričom sa plne zohľadnia právomoci členských štátov a tradičné formy sociálneho dialógu. Viaceré zásady a práva zahrnuté do piliera si vyžiadajú ďalšie legislatívne iniciatívy, aby sa zaručila ich účinnosť. V prípade potreby budú právne predpisy EÚ aktualizované, doplnené a lepšie presadzované.

Už dnes podporila Európska komisia Európsky pilier sociálnych práv viacerými konkrétnymi legislatívnymi i nelegislatívnymi iniciatívami, napríklad v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, informovanosti pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času. Tieto iniciatívy sú názorným príkladom jednak charakteru tém, ktorými sa pilier zaoberá, ako aj spôsobu, akým možno zásady a práva v ňom uvedené vykonávať. Zavádza sa aj sociálny prehľad na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach.

Na seminári sa zdôrazňovala potreba pracovnej mobility a jej internacionalizácia a profesionalizácia. Program mobility pomáha mladým najmä ľuďom, ktorým ponúka finančnú podporu pre programy integrácie nových mladých zamestnancov. U mladých pod 30 rokov je viac pohybu v porovnaní s pracovníkmi stredného veku. Majú však menšie možnosti dostať prácu a dostávajú ju horšie platenú. Čo sa týka migrácie, nie všetci mladí odchádzajú preto, že musia, ale preto, že si to zvolia alebo pre potrebu získania nových skúseností.

História sociálno-ekonomických práv je dlhá. Zrodila sa už v roku 1948, kedy vznikla Všeobecná deklarácia ľudských práv. Tieto práva boli často oslabované a delegitimizované. Každý človek má však právo na pomoc od iných ľudí. (Spracoval Ľuboš Martinák)Európa každého z nás a pre každého – Európsky pilier sociálnych práv

Viac tu: https://www.nkos.sk/news/europa-kazdeho-z-nas-a-pre-kazdeho-europsky-pilier-socialnych-prav1/