Pokračovanie Kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019

Ciele kampane sú:

 • zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť bežné nedorozumenia,
 • podporiť posúdenie rizík poskytnutím informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov so zameraním najmä na:
  • eliminovanie alebo nahradenie nebezpečných látok na pracovisku,
  • hierarchiu preventívnych opatrení (t. j. postupovanie podľa hierarchie uvedenej v legislatíve, aby sa vybrali vždy tie najúčinnejšie druhy opatrení).
 • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na pracovisku  podporou výmeny osvedčených postupov. Agentúra EU-OSHA je signatárom dohovoru, ktorý nadväzuje na Plán pre karcinogény v EÚ.
 • cielene sa zamerať na skupiny zamestnancov  s osobitnými potrebami a vyššou úrovňou rizika, a to poskytovaním cielených informácií, ako aj príkladov osvedčenej praxe. K týmto skupinám patria:
  • ženy,
  • migrujúci zamestnanci,
  • mládež,
  • zamestnanci so zvýšeným rizikom z dôvodu odvetvia alebo práce, ktorú vykonávajú,
  • dočasní zamestnanci a zamestnanci v tieňovom hospodárstve.
 • zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu zamestnancov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti.

(Zdroj: https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns)

Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS