Kolektívne vyjednávanie na rok 2018

Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa jednania zúčastnila Mária Briganová, viceprezidentka NKOS a predsedníčka ZPŠaV NKOS a Kristína Huttová podpredsedníčka ZPŠaV NKOS. Hlavný bod rokovania bolo obsahové rokovanie k návrhu Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 a k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe za rok 2018.
Rokovanie malo vecný charakter a zhodli sme sa vo viacerých bodoch so zástupcami vlády, hlavne  na pracovnom čase, výške dovolenky a ďalších benefitoch vyplývajúcich z predchádzajúcich rokov.
Problém nastal pri rokovaní, keď sa riešili tabuľky platových taríf prispôsobené zvýšeniu minimálnej mzdy. Vláda si dala na čas a predlžuje vyplácanie minimálne mzdy až od roku 2019 t.j. tabuľky majú vstúpiť do platnosti až od januára 2019. S týmto časovým horizontom nesúhlasili všetci zúčastnení odborári. Ďalší problém nastal keď sa jednalo o navýšení platov vo verejnej správe. Odborári sa snažili presvedčiť vládnych predstaviteľov, aby neboli vylúčení pedagogickí pracovníci na všetkých úrovniach z návrhu na zvýšenie platových taríf o 4,8%. V tomto bode nedošlo k dohode. Na záver rokovania  vyjednávačky za ZPŠaV NKOS vyjadrili nesúhlas s vyradením pedagogických pracovníkov na všetkých úrovniach zo zvyšovania platových taríf od januára 2018. Zvažujeme, či za týchto okolností podpíšeme KZVS na rok 2018. Rozhodne o tom Predsedníctvo ZPŠaV NKOS  na najbližšom zasadnutí. (Informuje Mária Briganová, vyjednávačka za ZPŠaV a predsedníčka ZPŠaV NKOS)