Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

V prípade, že pri výkone pracovných úloh bude dochádzať k nakladaniu s bremenami je povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovené povinnosti v tejto oblasti. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) ustanovuje zamestnávateľovi ale aj zamestnancom viaceré povinnosti, ktoré sa aplikujú aj na výkon práce s bremenami. Podrobnejšie sú požiadavky upravené v nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (ďalej len nariadenie vlády SR). Nariadenie vlády SR ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej existuje riziko poškodenia zdravia. Cieľom je predchádzať tomuto riziku.

POD MANIPULÁCIOU S BREMENAMI treba rozumieť akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami. Za manipuláciu s bremenami zákonodarca považuje aj úkony spočívajúce v jeho zdvíhaní, podopieraní, ukladaní, tlačení, ťahaní alebo iné pohybovanie, ktoré vzhľadom na vlastnosti bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov znamenajú poškodenie zdravia (ust. § 2 nariadenia vlády SR). Konkretizácia faktorov spôsobujúcich poškodenie zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami je obsiahnutá v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR. Napríklad vzhľadom na vlastnosti bremena, ak je príliš ťažké alebo príliš veľké ručná manipulácia s ním môže predstavovať riziko poškodenia zdravia (najmä chrbtice).

INFORMAČNÉ POVINNOSTI – Zákon o BOZP v § 7 ustanovuje okruh informácií, s ktorými musí zamestnávateľ oboznámiť každého zamestnanca. V spojitosti s ust. § 6 písm. a) nariadenia vlády SR je zamestnávateľ povinný zamestnancom ale aj zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytnúť informácie o právnych predpisoch a ostatných predpisoch, ktoré majú za cieľ zabezpečiť bezpečnú prácu pri ručnej manipulácii s bremenami. Ďalej zamestnávateľ oboznamuje svojich zamestnancov so zásadami ochrany zdravia pri práci a so zásadami bezpečného správania na pracovisku pri ručnej manipulácii s bremenami. V rámci informačnej povinnosti zamestnávateľ poskytuje informácie o existujúcich a predvídateľných nebezpečenstvách, ktoré vyplývajú z ručnej manipulácie s bremenami. Informovanie sa uskutočňuje formou školení, prípadne aj zácvikom zamestnancov ako by mali správne manipulovať s bremenami. Zamestnávateľ vykonáva školenia osobne alebo za pomoci vlastných zamestnancov. Školenia môže zabezpečovať aj prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Podľa ust. § 7 ods. 5 zákona o BOZP musia byť obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce.

Nariadenie vlády SR pri ručnej manipulácii s bremenami ustanovuje, že je potrebné zvlášť prihliadať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osobitných skupín zamestnancov (ust. § 3 nariadenia vlády SR). Podľa nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien. Napríklad pre vyššie vymenované kategórie zamestnancov sú zakázané práce, pri ktorých môže dôjsť k riziku poškodenia bedrovej oblasti chrbtice pri manipulácii s nákladmi. Zakázané sú aj práce ak pri zdvíhaní, prenášaní a ukladaní bremien dôjde k prekročeniu smerných hmotnostných hodnôt.

Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS

Zdroj: PaM č. 1/2017, ISSN (online): 1338-0923