Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyšla v Zbierke zákonov pod č. 289/2017 Z.z. Novela dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktorými sú:

  1. bezpečnostnotechnická služba – poskytuje zamestnávateľom odborné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané najmä na technickú prevenciu pracovných úrazov.
  2. pracovná zdravotná služba – je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Zamestnávatelia bezrizikových zamestnancov (t. j. 1 kategórie prác) budú v rámci PZS oslobodení od povinnosti jedenkrát ročne hodnotiť zdravotné riziko a kategorizáciu prác na pracovisku u svojich zamestnancov. Táto povinnosť sa mení na jednorazovú, resp. opätovnú len pri podstatnej zmene zdravotného rizika (napr. ak pribudne úplne nová náplň práce doteraz nevyhodnotená či nastane preradenie zamestnancov v rámci kategórií prác). U zamestnancov 2. kategórie sa frekvencia predlžuje z každoročne na každých 18 mesiacov, u zamestnancov 3. a 4. kategórie prác sa napokon zachováva súčasná frekvencia 1-krát ročne (§ 30 ods. 1 nové písm. d). 

V praxi to znamená, že tí zamestnávatelia zamestnancov 1. kategórie prác, ktorí už majú riziko vyhodnotené podľa starých pravidiel (týka sa to všetkých, ktorí dodržiavali zákonné ustanovenia o PZS), môžu považovať túto povinnosť za splnenú, kým nedôjde k prípadnej podstatnej zmene na ich pracovisku.

Pracovnú zdravotnú službu už nebude možné od 1. 12. 2017 zabezpečiť bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov.

Keďže sa mení obsahová náplň PZS pri zamestnávaní zamestnancov 1. a 2. kategórie prác, tak sa táto zmena dotkne zamestnávateľov, ktorým v prípade podstatných zmien bude môcť vyhotoviť zdravotné riziká už len:

  1. verejný zdravotník s praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dva roky,
  2. oprávnené pracovné zdravotné služby dodávateľským spôsobom,
  3. lekár so špecializáciou. (pozri § 30a)

 Informuje Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS.