Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva všetkých vekových kategórií

Dňa 16.12.2017 sa v Lúčkach pre funkcionárov a členov ZPŠaV NKOS uskutočnil seminár BOZP pod názvom Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva všetkých vekových kategórií. Obsahom seminára boli nasledovné témy:

  1. Kampaň EU-OSHA na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové  kategórie. Činnosť NKOS na rok 2017. Pokračovanie aktivít v rámci kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 s dôrazom na nebezpečné látky. Ivan Černý, OI BOZP pre ZPŠaV NKOS.
  2. Sociálny dialóg v sektore školstva, nové výzvy z kolektívneho vyjednávania na rok 2018. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS
  3. Kyberšikana a ochrana žiakov a učiteľov vo virtuálnom priestore. Agáta Kubinová, členka Predsedníctva ZPŠav NKOS. 
  4. Ochrana osobných údajov zamestnancov. Radislav Kendera, krízový manažment, člen Predstavenstva NKOS.
  5. Misia a význam kresťanských odborov.  Aká je pridaná hodnota kresťanských odborov pre zamestnancov, subjekty a pre spoločnosť? Daniel Markovič, Katolícka univerzita.
  6. Informácia o projekte Konzultácie o inovatívnych pracovných podmienok pre zelené pracovné miesta v podnikoch energetického hospodárstva GRECO – VP / 2017/008/0094. Ľubica Černá, prezidentka NKOS.
  7. Diskusia a odporúčania pre prax a poradenstvo

Materiály na stiahnutie:

Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva všetkých vekových kategórií.pdf 

Kyberšikana.pptx (5932801)

Zákon na ochranu osobných údajov: www.zakonypreludi.sk/zz/2013-122

(Informuje Ivan Černý, OI pre ZPŠaV NKOS)