Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020. Barcelona, 12. – 14. decembra 2017

V Barcelone sa uskutočnil vzdelávací seminár Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020, ktorý usporiadala španielska organizácia USO – Unión Sindical Obrera v spolupráci s EZA. Seminár s medzinárodnou účasťou ponúkol pohľad na aktuálnu situáciu vo vzdelávaní v krajinách Európy. Počas troch dní vystúpili rečníci zo Španielska, Portugalska, Rakúska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Vo svojich prednáškach zhodnotili situáciu školstva a zamestnanosti, poukázali na negatíva a taktiež načrtli cestu, ako postupovať s cieľom zabezpečiť flexibilitu, nezávislosť, počítačovú gramotnosť a kreativitu budúcich študentov a ich kvalifikovanosť pre potrebné pracovné pozície.

            Luís Font- prezident školskej rady v Katalánsku upriamil pozornosť na fakt, že vzdelávacie systémy jednotlivých krajín by mali byť personalizované, t.j. zohľadňovať sociálne a kultúrne predpoklady danej krajiny. Do popredia v školách sa podľa Fonta dostáva talent, tolerancia a technológia. V škole by žiak mal budovať svoju identitu. Taktiež vyjadril názor, že vzdelávací systém možno kvalitne upraviť až po dôkladnom preskúmaní jeho stavu a zozbieraní dostatku informácií. V Španielsku je potrebná legislatívna úprava zákonov o vzdelávaní, ktoré sa počas uplynulých 20 rokov zmenili sedemkrát. Potrebujú premyslenú inováciu s dlhodobou platnosťou, ktorá by nezanikla zmenou vlády.

            Maria Reina Martín z Portugalska skonštatovala alarmujúce štatistiky, kde až 55% študentov odborných stredných škôl odíde zo školy ešte pred jej ukončením a 35% absolventov je nezamestnaných. Uviedla, že je potrebné, aby sa odborné školy spopularizovali, nakoľko na trhu práce chýbajú odborní zamestnanci, napr. elektrikári, inštalatéri a pod. Naopak, univerzity produkujú inžinierov, ktorí nenájdu uplatnenie. Ministerstvo školstva sa preto snaží motivovať študentov k štúdiu na odborných školách s možnosťou ďalšieho dovzdelávania resp. štúdia na univerzite.

            Účastníci z Rakúska Helmut Skala a Roland Gangl hovorili o aktuálnej problematike začlenenia migrantov do škôl a do pracovného života. Najväčší problém vidia v chýbajúcej tolerancii. Nedávno riešili otázku digitálneho vzdelávania s názorom, že dieťaťu má byť najskôr poskytnuté základné vzdelanie, ktoré si následne rozvíja využitím informačno-komunikačných technológií.

Ďalšie názory a pozorovania z jednotlivých referátov:

– nedostatok mladých učiteľov,

– neaktuálne školské vzdelávacie systémy,

– nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,

– učiteľ na okraji spoločenského uznania,

– slabá čitateľská gramotnosť,

– stres a syndróm vyhorenia u učiteľov,

– vplyv sociálneho zázemia na budúcnosť študenta,

– celoživotné vzdelávanie.

 Spracovala Mária Šaligová a Zlatica Opartyová