Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva (júl 2017) vznikla za spolupráce MF SR a MŠVVaŠ SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze. Za vypracovanie správy zodpovedali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR a Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR, ktorého zrušenie ministerkou školstva okamžite  mohutnú kritiku veľkého počtu učiteľov či odborníkov na školstvo.

Celá správa je dostupná na stiahnutie:  www.minedu.sk/data/att/11904.pdf Vyberáme z nej:

Učiteľské povolanie na Slovensku je neatraktívne. Možné dôsledky sa prejavujú napríklad nezáujmom kvalitnejších uchádzačov o toto povolanie. Platy učiteľov sa zvyšujú, v medzinárodnom porovnaní sú stále nízke, čo negatívne ovplyvňuje atraktivitu učiteľskej profesie. Zvyšovanie platov učiteľov je jednou z priorít vlády SR, podľa jej programového vyhlásenia by sa mal zvýšiť podiel zo 63 % na 67 % príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Priemer OECD je 85 %. Dôraz by mal byť kladený na: učiteľov na začiatku kariéry a výraznejšie odmeňovanie za preukázateľnú kvalitu. V nevýhodnejšej situácii sú pedagógovia pôsobiaci na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania vo veku 25 – 34 rokov. Platy pedagógov na začiatku kariéry by sa mali zvyšovať výraznejšie, aby bolo učiteľské povolanie rovnako atraktívne počas celej kariéry, a aby sa podporil záujem talentovaných mladých ľudí oň.

Alternatívy zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov na začiatku kariéry:

  • jednorazové zvýšenie platovej tarify o 7,5 %, následné zvyšovanie o 0,5 % pre každý rok započítanej praxe,
  • zvýšenie platovej tarify o 9,5 %, následné zvyšovanie o 0,25 % pre 1 až 8 rokov započítanej praxe, od 9 roku zvýšenie o 0,5 %.

Ďalšie opatrenia na zvýšenie kvality pedagógov:

  • zvýšenie podielu praxe pri príprave budúcich učiteľov (v súčasnosti v priemere 5-8 % z celkového štúdia, problémy – nepripravenosť na prácu so žiakmi so ŠVVP, praktické zručnosti pri práci s triedou a žiakmi, práca s dostupným softvérom, školská administratíva, a pod. ),
  • posilnenie a skvalitnenie ponuky vzdelávacích aktivít pre pedagógov (nedostatok vhodnej ponuky, základ profesijného rozvoja v prípade učiteľského povolania by sa mal odohrávať priamo v školách medzi učiteľmi),
  • úprava atestačného konania, aby sa zlepšila väzba medzi odmeňovaním a kvalitou (kariérne stupne nerozlišujú pedagógov podľa úrovne ich profesijných kompetencií, formálne atestácie – kariérny postup učiteľa nekoreluje so zvyšujúcou sa kvalitou výučby učiteľa v triede, nedostatočná kvalita inštitúcií poskytujúcich atestácie, kreditový príplatok sa viaže na absolvovanie vzdelávania, neposudzuje sa prispenie k skvalitneniu práce učiteľa – motivácia zisk kreditov na vyplácanie kreditového príplatku, prideľovanie dodatočných finančných prostriedkov nie je založené na jasne definovaných kritériách).

Informuje Ľubica Černá