Ochrana osobných údajov

Podľa zákona, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z. z:

  1. súhlas dotknutej osoby musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a dojednaní a je možné ho kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu,
  2. stanovuje sa veková hranica pre zákonné spracúvanie osobných údajov detí v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
  3. posilňujú sa práva dotknutých osôb, vyžaduje sa informačná povinnosť v širšom rozsahu, ktorá umožňuje jednoduchší výkon práv dotknutých osôb,
  4. dotknutým osobám sa explicitne garantujú práva doteraz vyplývajúce iba z judikatúry alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov,
  5. rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov spojené so spracúvaním osobných údajov plnené ex ante, pred začatím spracúvania, a to oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú materiálne, nielen formálne zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a spočívajú v prijatí resp. realizácii opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené,
  6. vo vzťahu k úradu a dotknutým osobám sa stanovuje povinnosť oznamovať zistené porušenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľov,
  7. ruší sa povinnosť úspešného absolvovania skúšky pred úradom na výkon funkcie zodpovednej osoby (podmienka odborných kvalít a spôsobilosti ostáva zachovaná),
  8. stanovujú prípady, kedy je ustanovenie zodpovednej osoby obligatórnou povinnosťou prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľa. 

Na stiahnutie:www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525 Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor ZPŠaV NKOS