Snem Fóra života

V sobotu 27.1.2018 sa dve členky NKOS (V.Taranová-Ďurdíková a A. Papanová) zúčastnili na sneme Fóra života v Žiline v priestoroch biskupského úradu. Snem sa začal sv. omšou u kapucínov, ktorú celebroval o. Daniel Dian. Po otvorení sa účastníci snemu osobne prezentovali a za tým nasledovala voľba nových členov, s ktorými FŽ už dlhšie spolupracuje. Predsedníčka Marcela Dobešová   predniesla správu o činnosti. Uviedla tri hlavné oblasti činnosti FŽ: 1. Advokácia a prevencia 2. Konkrétna pomoc 3. Organizačná zložka.  Za tým nasledovala správa o hospodárení za uplynulý rok a plán činnosti na r. 2018. Popoludní sa uskutočnila prednáška Prof. Mudr. Jozefa Glasu o Ochrane života a reprodukčnej medicíne, ktorá hovorila o formách ľudského života. Na záver odporúčal prečítať si  knihu od Ramona Lucasa: Bioetika pre všetkých. Povedal veľa pekných myšlienok a citátov, ktoré nás zaujali: Keď stratíme nádej, sme mŕtvi. a Keď je matka rodiny šťastná a spokojná, je šťastná a spokojná celá rodina.
Do voľnej diskusie sa zapojila aj euro poslankyňa pani A. Záborska, ktorá priblížila momentálnu situáciu a poslanie kresťanských euro poslancov k rodovej rovnosti (Gender) a o negatívnom eskalovaní vzťahov muža a ženy v krajinách EÚ. Veľmi podnetný príspevok do diskusie mal MUDr. Dráb, ktorý hovoril o novej gynekologickej ambulancii v Bratislave – Trnávke „Family Garden“, ktorá chráni život pred i po narodení a najmä poskytuje pomoc matkám, ktoré čakajú dieťa s postihnutím. Celá diskusia sa viedla v duchu “Nesúdime, pomáhame …“. Túto myšlienku výrazne podporil o. Roman Seko z Rodinkova. O skúsenostiach s petíciami hovorila štatutárka Citizen-Go M. Kuzárová. Poslankyňa NR A. Verešová informovala o iniciatíve kresťanských poslancov vytvoriť v parlamente Výbor pre rodinu. Snem diskutoval aj o zmenách niektorých častí stanov, ktoré boli účastníkmi snemu odsúhlasené. Neskorý popoludňajší a večerný program bol venovaný vzájomnej výmene názorov do ktorej sa aktívne zapojili aj poslanec Richard Vašečka a brat kňaza Mariána Kuffu s manželkou. Celý program snemu sa skončil vo večerných hodinách okolo 20.30 hod. Správu pripravili:Vladimíra Taranová – Ďurdíková a Anna Papanová