Konkrétne pripomienky NKOS k pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Nezavislé kresťanské odbory predkladajú pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ku ktorému zneniu sa dostali iba sprostredkovane.  Poukazujeme najmä na to, pokiaľ nebude všeobecným konsenzom prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, aby neboli bez primeranej odbornej diskusie  predkladané a prijímané dôležité zákony týkajúce sa školstva a jeho zamestnancov. Napriek tomu, sme návrh zákon preštudovali a predkladáme nasledovné konkrétne návrhy.

Návrh na doplnenie alebo zmenu: označené červeným

§2

d) poskytovanie psychologickej, logopedickej, sociálnej, liečebnopedagogickej alebo špeciálnopedagogickej podpory pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí, žiakov alebo poslucháčov

e) poskytovanie výchovného a kariérového  poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní detí, žiakov alebo poslucháčov.

§3

(5) Vychovávateľ si môže dopĺňať základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov v rozsahu najviac sedem hodín týždenne a najviac po dobu dvoch troch rokov. (vysvetlenie: trvanie rozširujúceho štúdia na VŠ)

§6

(5)Počas pozastavenia výkonu povolania patrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 50%  66%  funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon povolania. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon povolania. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený podľa odseku 1, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu povolania, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.

§12

c) učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, trénera športovej triedy alebo strednej športovej školy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie. U učiteľa materskej školy a vychovávateľa je najmenej vysokoškolské vzdelanie 1 stupňa.

§ 19 Kategórie odborných zamestnancov

Odborní zamestnanci škôl a školských zariadení sa členia na tieto kategórie

a) kariérový poradca,

b) psychológ a školský psychológ,

c) špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,

d) školský logopéd,

e) liečebný pedagóg,

f) sociálny pedagóg.

g) školský sociálny pracovník

§ 23 Ďalšie kategórie odborných zamestnancov

4. Školský sociálny pracovník realizuje sociálnu prácu podľa zákona o sociálnej práci  v škole alebo školskom zariadení. Plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u žiakov, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole. Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, žiakom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť.  Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania (aj kyberšikany), delikvencie a syndrómu CAN. Prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania Odborné odporúčanie sociálneho pracovníka je pre školu záväzné.

§32 33

Kariérne poradenstvo opraviť na kariérové poradenstvo

§ 64 Zriadenie komory

Nesúhlasíme so zriadením komory Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a povinným členstvom. Definované ciele komory v súčasnosti plnia odborové organizácie, Slovenská komora učiteľov a ostatné reprezentatívne organizácie pôsobiace v školstve.

Informuje: Ľubica Černá, prezidentka NKOS a Mária Briganová, viceprezidentka NKOS