Dokumentácia BOZP

DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO STAVOM BOZP musí byť k dispozícii pre správne fungovanie všetkých procesov organizácie BOZP. Technická, technologická a stavebná dokumentácia poskytuje podstatné informácie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia – poskytuje informácie o správnom používaní strojov, zariadení a technológie, o zostatkových nebezpečenstvách a ohrozeniach, o opatreniach, o požiadavkách na kvalifikáciu obsluhy, údržbu, opravy a kontroly zariadení. V maximálnej miere majú byť zdokumentované do interných predpisov pracovné postupy a prevádzkové požiadavky. Prevádzková a evidenčná dokumentácia – zaznamenáva overovanie bezpečného stavu a úroveň pracovného prostredia (záznamy z prehliadok, skúšok, meraní a predpísaných kontrol), vypracováva predpísané záznamy a evidenciu (pracovné úrazy, choroby z povolania, prideľovanie OOPP a pod.).

Vypracovanie dokumentácie z oblasti BOZP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP. Súčasťou dokumentácie je aj súbor právnych predpisov pre oblasť BOZP
Za predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa považujú i pravidlá, ktoré vydávajú zamestnávatelia s právnou subjektivitou. Týmito predpismi vydáva zamestnávateľ zásady bezpečného správania sa na pracoviskách a v prevádzkach patriacich do jeho pôsobnosti. Pravidlá majú obsahovať len také ustanovenia, ktorými sa konkrétnejšie rozvádzajú ustanovenia všeobecne záväzné so zreteľom na technológiu, druh výroby, zariadenia a stroje a ostatné podmienky v príslušnom podniku alebo inom ekonomickom subjekte.

V systéme opatrení pre bezpečnosť práce špecifikujeme potrebné organizačné dokumenty pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na všetkých stupňoch riadenia hospodárskych subjektov. Napr. v organizačnom poriadku, pracovnom poriadku je nevyhnutné, aby boli vytvorené základné riadiace predpoklady pre všestranný postačujúci systém starostlivosti o všetky aspekty pracovného prostredia.

Dokumentácia na pracovisku musí obsahovať nasledovné prvky:
• Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
• Program realizácie koncepcie BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zák. č.124/2006 Z. z.
• Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 124/2006 Z. z., § 4 nar. vlády SR č. 395/2006 Z. z.
• Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. , § 4 nar. vlády SR. č. 395/2006 Z. z.
• Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z., § 1 ods. 2, § 5 nar. vlády SR č. 395/2006 Z. z.
• Kritériá na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov v zmysle § 3 ods. 2 nar. vlády SR č. 395/2006 Z. z.
• Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov a praktický zácvik v zmysle § 6 ods. 2 nar. vlády SR č. 395/2006 Z. z.
• Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku (príloha k obchodnej) v zmysle § 6 ods. 4 , § 18 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z.
• Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku v zmysle § 7 ods. 1 zák. č.124/2006 Z. z.
• Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z., § 47 ods. 2 Zák. práce,
• Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce ,
• Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1) zák. č. 124/2006 Z. z.,
• Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4, § 27 ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z.,
• Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 124/2006 Z. z.
• Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zák. č. 124/2006 Z. z.,
• Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 2 zák. č. 124/2006 Z. z., § 1 nar. vlády SR č. 272/2004 Z. z.
• Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 3 zák. č. 124/2006 Z. z., § 1 nar. vlády SR č. 286/2004 Z. z.
• Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov v zmysle § 6 ods. 1 písm. q) zák. č. 124/2006 Z. z.
• Vnútorný predpis o zákaze fajčenia v zmysle § 6 ods. 5) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (evakuačný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Opatrenia pre mimoriadne ohrozenia (havarijný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Evidenčná kniha udalostí v zmysle § 17 ods. 8) a 9) zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Lehotník uloženia dokumentácie BOZP (príloha registratúrneho poriadku) podľa § 10 ods. 1 vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z. v nadväznosti na § 17 ods. 12 zák. č. 124/2006 Z. z. 
• Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle § 19 ods. 6) zák. č. 124/2006 Z. z. zák. č. 124/2006 Z. z. ; Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Zdroj poradca.sk

Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOSDokumentácia BOZPDokumentácia BOZP