Otázka: My, zamestnanci školy nemáme informácie o sociálnom fonde. Riaditeľ školy nás neinformuje v akej výške sa tvorí a na čo sa používa. Ak sme chceli vianočné posedenie, oznámil nám, že škola nemá na to prostriedky.

Sociálny fond je povinne vytváraný fond škôl a školských zariadení na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Škola a školské zariadenie má povinnosť prostriedky sociálneho fondu používať na realizáciu svojej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov. Zákon upravuje čerpanie fondu len všeobecne:

• stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi (napr. Zákonník práce),
• dopravu do zamestnania a späť,
• účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
• rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
• zdravotnú starostlivosť,
• sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
• doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.
Upozorňujeme, že pre zamestnancov školy a školského zariadenia platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá je pre manažment školy a školského zariadenia záväzná.
V  kolektívnej zmluve vyššieho stupňa platnej pre rok 2018 určená povinnosť pre školu ako zamestnávateľa tvoriť sociálny fond povinným prídelom vo výške 1% zo zákonom stanoveného základu, škola musí túto povinnosť dodržať. Navýšiť ho môže v rozmedzí 0,05%-0,5%. Ak by tvorila povinný prídel nižším percentom porušovala by ustanovenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zamestnanci školy by sa mohli domáhať svojich nárokov z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Škola by sa tak vystavila riziku prípadných súdnych sporov o plnenie nárokov z kolektívnej zmluvy zo strany zamestnancov.
Sociálny fond nemožno použiť na príspevky, ktoré je škola a školské zariadenie povinné platiť podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška povinných príspevkov podľa cit. zákona je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca pre príspevky na sociálne poistenie.
V kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise o tvorbe a čerpaní SF môže byť otázka financovania vianočného posedenia určená nasledovne: Príspevok na spoločné vianočné posedenie zamestnancov je vo výške 8 Euro na zamestnanca.
Plnenia zo sociálneho fondu, bez ohľadu na skutočnosť, či sú peňažného alebo nepeňažného charakteru, sú predmetom dane z príjmov.
To znamená náklady na spoločenské podujatia hradené z prostriedkov sociálneho fondu, podliehajú zdaneniu a odvodným povinnostiam. Sumu za spoločenské posedenie je potrebné rozpočítať na každého a zdaniť pretože ide o nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorého hodnotu zamestnávateľ zdaní preddavkom na daň v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca v mesiaci poskytnutia takéhoto nepeňažného plnenia. Ak plnenie zo sociálneho fondu podlieha u zamestnanca dani z príjmov, zamestnávateľ aj zamestnanec sú z neho povinní odviesť sociálne a zdravotné odvody.

Ľubica Černá