Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO) 2.stretnutie

Dňa 26. júna 2018 v Bukurešti (RO) sa zástupkyňa NKOS Zuzana Jánová zúčastnila na zasadnutí medzinárodného diskusného fóra projektu s názvom Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO), ktoré sa konalo v hlavnom meste Rumunska Bukurešti. Projekt bude mať trvanie 20 mesiacov a jeho financovanie bolo schválené orgánmi EÚ.

Na začiatku diskusného dňa pán Francisco Méndez zo španielskeho odborového zväzu “Comisiones Obreras” (CC.OO.), ktorý je expertom na obnoviteľné zdroje energií v priemysle, predniesol príspevok na tému: Sociálni partneri, ich úloha pri ekologizácii ekonomiky a legislatíva na vytváranie zelených pracovných miest. Po jeho zaujímavej prednáške odborný lektor projektu Rogelio García vyzval zúčastnených zástupcov zo Slovenska, Česka, Cypru a Rumunska aby odprezentovali svoje príspevky na rovnakú tému a tým oboznámili ostatných partnerov projektu o stave legislatívy vo svojich domovských krajinách.

Po obedňajšej prestávke odborný lektor projektu Rogelio García rozdal všetkým účastníkom vypracovaný dotazník určený zástupcom odborov a samotným pracovníkom vo vybraných sektoroch priemyslu, ktorý zostavil na základe spolupráce so všetkými partnermi projektu ešte na stretnutí v Málage. Vyzval účastníkov, aby vyjadrili svoje pripomienky k dotazníku, aby sa mohla skompletizovať jeho finálna verzia.

Po ukončení pripomienkovej diskusie k dotazníku, zástupkyňa Rumunska Raluca Popescu premietla všetkým zúčastneným video ako príklad výstupov, ktoré sú plánované v rámci aktivít projektu. V rámci aktivít projektu sú zatiaľ plánované nasledovné výstupy: vytvorenie dotazníka určeného zástupcom odborov a samotným pracovníkom vo vybraných sektoroch priemyslu a natočenia videa.