Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov

Dátum konania: 28.06.2018 – 01.07.2018

Miesto konania: Košice Hotel, Moldavská cesta 51, Košice, Slovensko

Prvý deň seminára sa konala návšteva v US Steel Košice.

Druhý deň seminára otvorila prezidentka NKOS Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. Stručne zhrnula ciele a význam kresťanských odborov a hlavne NKOS-u, že hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti,  rešpektujeme kresťanské  hodnoty, Potom sa zamerala na konkrétnu činnosť a kampaň NKOS-u v súvislosti s projektom : Zdravé pracoviská. Do problematiky zdravé pracoviská dobre zapadá Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP. Poukázala nato, že v NKOS-e máme dvoch odborových inšpektorov, ktorí majú vykonávať školiacu a poradenskú činnosť. Prezidentka svoj príhovor ukončila peknou myšlienkou, že cieľom kresťanských odborov je, aby každý pracovník  zdravý , spokojný a šťastný sa vrátil z práce domov k svojej rodine.

Veľmi zaujímavá bola prednáška Doc. Lidmily Němcovej: Strategický rámec České republiky do r. 2030 a jeho implementace v oblasti pracovních podmínek a zdraví. Zdôraznila vplyv a význam digitálnej éry a Priemyselnú revolúciu 4.0 pre spoločnosť. Zdôraznila najmä,  že technika má slúžiť pre spoločnosť a nerozdeľovať ju a každý má právo na uspokojivé pracovné podmienky. Zamerala sa na výzvy – ekonomické, sociálne, environmentálne a etické. Pritom sa ale nesmie zabudnúť na spravodlivú mzdu a pracovný čas. Toto všetko ale aby bolo v súlade s Listinou medzinárodného práv a slobôd.

V svojej prednáške vychádzala z nasledujúcich štyroch pohľadov:

I. Kresťanský – základom boli encykliky pápežov Rerum novarum 1891, Centesimus annus 1991, Laudato Sí 2015.

II. Podnikateľský – maximálny zisk, konkurencia, spoločenská zodpovednosť

III. Zamestnanecký – dôstojná práca, sociálny dialóg a najmä bezpečnosť práce.

IV. Štátny – Bezpečný podnik, ktorý by mal vychádzať z Európskeho piliera sociálnych práv 2017 Göteborg. Žiaľ, sú to len odporúčania a nemajú právnu záväznosť.

Pri týchto pohľadoch treba analyzovať tieto oblasti: ľudia a spoločnosť, hospodársky model, odolné ekosystémy, obnova krajiny, nerovnosť obcí a regiónov, globálny rozvoj a spravodlivé a dobré vládnutie v štáte.

Ďalšou prednáškou vystúpila Mara Erdelj, členka predstavenstva WOW: Dobré príklady BOZP z praxe.

BOFOS dostalo ocenenie od ministerstva práce. Podstatou činnosti bola tvorivosť vo vzdelaní, vzdelanie + dôležitosť BOZP + školenia na BOZP. Pred 10 rokmi spustili projekt účasťou v IPA projekte : Sieť pre zdravie a bezpečnosť pri práci.  V roku 2011 organizovali školenie pre 80 delegátov. Pomáhajú obetiam mobingu. BOFOS antimobing centrum funguje dodnes od r. 2010 najmä pre členov odborových organizácií. Vyvíjajú rôzne aktivity v zahraničí. Problémy BOZP riešia cez kolektívnu zmluvu a hľadajú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Zamerala sa tiež na problematiku odbúravania stresu: komunikácia, presný popis a náplň práce, reálne ciele, motivácia.

Ďalšou prednáškou vystúpil Jozef Mozolewsky – vice prezident EZA: Vzdelávací program EZA 2018 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zdravé pracoviská. Spomenul dôležitosť zdravého pracoviska a 100. výročie Pracovného práva v r. 2019. Vychádzal z medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 31/1929 proti  nehodám pri práci a následne naviazal na Poľský národný systém práce. Organizujú stretnutia a školenia inšpektorov práce a spolupracujú s Ústavom ochrany povolania. Záverom zdôraznil nasledujúce body a iniciatívy: zákaz práce v nedeľu, zákaz predaja v obchodoch od r. 2019 vo všetkých obchodoch. Dôchodok pre ženy po 60. roku života a pre mužov po dovŕšení 65.r roku života. Ďalej boj proti práci načierno a minimálnu hodinovú mzdu stanoviť na 3,7 Eura.

Potom ešte boli prednášky na situáciu BOZP v západných a východných  krajinách EU, ktoré boli podobné s menšími a väčšími rozdielmi.

Účastníci seminára za ZPŠaV NKOS: Emil Eliáš, Radislav Kendera,  Emil Kaša, Zdenka Kašová, Ľubomíra Šrámková, Agáta Kubinová, Kristína Huttová, Daniela Húšťavová,  Štefan Húšťava. Informuje Štefan Húšťava