Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Úloha odborov.

V dňoch 29.6. – 1.7. 2018 sa v metropole východného Slovenska Košice uskutočnil seminár NKOS za finančnej podpory EZA na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov.  Finálna správa v anglickom jazyku: Final_report_EN2018.docx 

Seminára sa zúčastnilo 45 zástupcov (z toho 27 zahraničných) hlavne z odborových organizácií, ale aj cirkvi a politických strán z celej Európskej únie. Na seminári boli prítomní predstavitelia KAP, KOK, DEOK, Solidarumas, SS BOFOS,WOW, KAB AACHEN, CDA, EZA, IFES, FIDESTRA zo Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Srbska, Cypru, Rumunska, Nemecka a Portugalska.

V piatok 29.06.2018 o 9:00 všetkých účastníkov privítal viceprezident NKOS Milan Tóth, ktorý prítomných oboznámil so všetkými bodmi programu seminára, na ktorom sa zúčastnil aj viceprezidenti EZA Józef Mozolewski z Poľska.

V piatok doobeda účastníci seminára navštívili v sprievode inšpektorov práce niektoré výrobné prevádzky závodu U.S.Steel Košice, kde boli svedkami prezentácie  BOZP a aktívnej eliminácie rizík v takých vysoko rizikových odvetviach ako je metalurgia.

Po návrate zo študijnej návštevy v U.S. Steel Košice zástupca jeho útvaru BOZP Ing. Martin Harvan odprednášal svoj príspevok na tému Legislatíva BOZP na Slovensku – Praktické príklady jej implementácie v praxi USSK – U.S.Steel Košice.

V sobotu ráno 30.06.2018 seminár pokračoval príhovorom prezidentky NKOS pani Ľ.Černej. Doobeda potom odzneli dve hlavné prednášky. Prvou bol príspevok pani Lidmily Němcovej z KAP na tému Strategický rámec Českej republiky do r. 2030 a jeho implementácia v oblasti pracovných podmienok a zdravia. Na ňu nadviazal p. Józef Mozolewski, viceprezident EZA so svojou prednáškou na tému Vzdelávací program EZA 2018 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zdravé pracoviská. Poobede predstavitelia všetkých zúčastnených krajín odprezentovali svoje príspevky na tému Aká je situácia v oblasti BOZP v západných a východných krajiných EÚ. Počas celej soboty seminár odmoderovala zástupkyňa NKOS Ing. Zuzana Jánová.

Počas slávnostnej rozlúčkovej večere účastníci seminára mohli sledovať vystúpenie folklórneho súboru Čarnica. V nedeľu 01.07. 2018 sa účastníkom seminára opäť prihovoril viceprezident NKOS Milan Tóth, ktorý zhodnotil jeho prínos k téme BOZP ako vysoko odborný a pozitívny, pričom tento názor zdieľali aj všetci účastníci seminára, ktorí pochválili jeho spoločenskú, aj odbornú úroveň a vysokú mieru profesionality pri jeho organitácii. Po ukončení seminára sa rozišli do svojich domovských krajín.

During 28.06. – 01.07.2018 NKOS seminar on Safety and health at work. The role of trade unions took place in the metropolis of eastern Slovakia Košice with the financial support of EZA.

The seminar was attended by 45 representatives (out of whom 27 were from foreign countries) mainly of trade unions, as well as church and political parties from across the European Union. The KAP, KOK, DEOK, Solidarumas, SS BOFOS, WOW, KAB AACHEN, CDA, EZA, IFES, FIDESTRA from Slovakia, Czech Republic, Poland, Lithuania, Serbia, Cyprus, Romania, Germany and Portugal were present at the seminar.

On Friday, June 29 at 9:00 the Vice President of the OZ NKOS KOVO METAL Milan Tóth welcomed all the participants and presented the program of the seminar, attended by EZA Vice-President Józef Mozolewski from Poland.

On Friday morning the participants had a unique opportunity to visit, in attendance of labour inspectors, some manufacturing facilities of U.S.Steel Košice where they witnessed a presentation about the detection of OSH hazards and active elimination of risks in such a high risk industries as metallurgy.

After returning from a study visit to the U.S. Steel Košice representative of its OSH department Ing. Martin Harvan lectured the seminar participants on the subject OSH Legislation in Slovakia – Practical Examples of its Implementation in USSK – U.S.Steel Košice.

On Saturday morning, June 30, the seminar continued when the President of  NKOS, Mrs Ľ.Černá greeted all the participants. Then two main lectures were presented afterwards. The first was the contribution of Mrs. Lidmila Němcová from KAP on the subject of Strategic framework Czech republic 2030 and its implementation in the field of working conditions and health. Then Mr. Jozef Mozolewski, Vice President of EZA followed with his lecture on the subject Educational program EZA 2018 – Health and Safety at Work: Healthy workplaces. In the afternoon, representatives of all participating countries presented their contributions to the topic of the Occupational Health and Safety Situation in the Western and Eastern EU countries. The main presenter of the seminar during the whole Saturday was the representative of NKOS Ing. Zuzana Jánová.

During the farewell dinner in the evening, the participants of the seminar had an opportunity to watch the performance of the Slovak folk ensemble Čarnica. On Sunday 01.07. the seminar participants were again greeted by the vice-president of NKOS Milan Tóth, who evaluated  the results of the seminar and its contribution to the topic of OSH as highly professional and positive, which was shared by all the participants who praised the professional level of its organization. After the official end of the seminar, the participants left for their home countries.

Viac tu: https://www.nkos.sk/news/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-na-pracoviskach-uloha-odborov2/