Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa školského zákona vydáva Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia . Ustanovenia tejto smernice o škole sa rovnako vzťahujú aj na školské zariadenie. Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. Smernica na stiahnutie: www.minedu.sk/data/att/13481.pdf

Informuje: Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor