Ružomberská trojruža

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na súčasné prostredie, motivovať – najmä mladú generáciu – k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno-literárnu tvorbu, zachytiť reakcie okolia na terajšie  spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti.

PRÓZA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

Rozsah prác: 
Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc.
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky: 
Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Pre porotu je súťaž anonymná. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:
Literárna časť: Peter Mišák – básnik, redaktor, publicista, predseda poroty,  Ing. Milan Igor Chovan – pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo,  Ing. Radislav Kendera, PhD. – básnik, publicista

Harmonogram súťaže: 
Vyhlásenie súťaže: 10. 3. 2019 
Uzávierka a odovzdanie prác: 30. 4. 2019 
Slávnostné vyhodnotenie: koniec mája 2019, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku. Súťažiacim, resp. ich pedagógom  bude vopred zaslaná mailová pozvánka. 

Práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, resp.  riaditel@kniznicark.sk.

Prihlášky: www.kniznicark.sk/sk/ruzomberska-trojruza-2019Ružomberská trojruža