Ukončenie projektu v Ríme

Dňa 3.3.2020 v Ríme sa uskutočnil seminár, ako jedna z posledných aktivít projektu. Vzhľadom na situáciu s COVID 19 sa viacero účastníkov zúčastnilo konferencie online. Ľubica Černá sa zúčastnila online. Po privítaní zástupcom združenia príjemcov projektu Federacja Związków Zawodowych METALOWCY bolo slovo prednesené expertovi stretnutia, Ángelu Lozanovi.
Prvým cieľom tohto stretnutia bolo zhrnúť prácu vykonanú počas projektu, ktorá sa začala seminárom vo Varšave v Poľsku, vo februári 2019: o organizácii projektu a jeho štruktúre, nasledovali dva workshopy: prvý, ktorý sa konal v Belehrade (Srbsko) 10. a 11. septembra 2019; v ktorých boli prezentované európske nariadenia o účasti pracovníkov na rozhodovacom procese, o ich regulácii v rôznych vnútroštátnych právnych predpisoch a o kľúčoch na podporu a stimuláciu účasti zamestnancov na rozhodovacom procese v spoločnostiach z perspektívy zamestnávateľov a odborových zväzov.
A druhý, ktorý sa konal 29. a 30. októbra v Tolede (Španielsko), počas ktorej bola predložená predbežná správa o výskume projektu (vykonaná prostredníctvom dotazníka na špecializovanej online platformy v každej zúčastnenej krajine: Poľsko; Slovensko; Srbsko; Taliansko; Grécko; Belgicko; Portugalsko a Španielsko); a pri ktorom sa krátko preskúmali európske nariadenia o právach na informácie, konzultácie a účasť a zaobchádzanie so sociálnym dialógom, čím sa zistili niektoré špecifické problémy; analyzovanie súčasných európskych právnych predpisov nadnárodného charakteru v oblasti informovania a konzultácií, podrobný rozbor a podrobná analýza prvkov, ktoré tvoria smernicu európskych zamestnaneckých rád 2009/38; poukazujú na niektoré kritické hodnotenia.
Závery vyplývajúce z porovnávacej analýzy sa nachádzajú na webovej stránke projektu.

Predložil sa návrh „Akčného plánu: budúcnosť účasti zamestnancov na rozhodovaní v spoločnostiach v automobilovom priemysle“ a prezentovali sa „Návrhy na zlepšenie“
Akčný plán je zameraný na posilnenie účasti zamestnancov na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú prispôsobivosť výzvam globálneho trhu práce, a na zlepšenie vedomostí, kapacít spolupráce a spoločných akcií v súvislosti s rozvojom GIG ekonomiky a vychádza z dvoch konkrétnych akcií: väčšie zapojenie pracovníkov a odborových zväzov do rozhodovania a revízie smernice 2009/38 / ES.
Akčný plán bude k dispozícii na webovej stránke projektu.

1. akcia: Väčšie zapojenie pracovníkov a odborových zväzov do rozhodovania

Nezávislí pracovníci v GIG ekonomike čelia množstvu konkrétnych problémov, na ktorých riešení sa musia podieľať čo najviac ich zástupcovia, odbory, keďže nové formy pracovnoprávnych vzťahov môžu ovplyvniť aspekty ako: prestavba trhu práce, vytvorenie nových pracovných rizik a mobilita a nedostatočná socializácia pracovníkov, vytvorenie nových pracovných príležitostí pre pracovníkov, ktoré si vyžadujú skúmanie nových kvalifikácií, schopností a zručností; skrátka: odborná príprava, ale aj likvidácia zamestnania a nahradenie niektorých existujúcich povolaní novými.

Z tohto dôvodu je nevyhnutná účasť pracovníkov v GIG ekonomike, a to prostredníctvom svojich zástupcov a odborov, zaručujúcich tak základné výkony ako kvalitné zamestnanie, boj proti nestabilite pracovnej sily, vhodné vzdelávanie pracovníkov, sociálne ochrana pred zraniteľnosťou práce alebo BOZP atď.

V tomto zmysle sa domnievame, že vzhľadom na ciele zlepšovania nadnárodnej spolupráce medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi v automobilovom priemysle a zlepšovania zručností zástupcov pracovníkov s cieľom riešiť tieto nové výzvy je veľmi pozitívne vykonávať tieto opatrenia. Snažiť sa v konečnom dôsledku vytvoriť súbor osvedčených postupov pre komunikáciu so zamestnancami a zamestnávateľmi, z ktorých zdôrazňujeme nasledujúce:

 • vytvorenie priority GIG ekonomiky GIG pre odborové politiky;
 • školiť a informovať lídrov, delegátov, pridružené spoločnosti a pracovníkov vo všeobecnosti o tom, aká je GIG ekonomika a iné atypické formy zamestnania a aké sú ich dôsledky na súčasné a budúce zamestnanie a nový systém pracovnoprávnych vzťahov;
 • obhajovať kvalitu zamestnania podporou formovania ako nástroja odbornej prípravy pred zavedením nových technológií a nových vzorcov zamestnania;
 • analyzovať podmienky bezpečnosti a zdravia nezávislých pracovníkov, ustanoviť mechanizmy, ktoré umožnia napredovať v ochrane nových situácií rizika, ktoré môže spôsobiť hospodárstvo GIG a ich zmluvné vzťahy;
 • propagovať existenciu podnikových rád na všetkých pracoviskách a podporovať zakladanie odborových zväzov na pracoviskách prostredníctvom členstva.

2. Akcia: revízia smernice 2009/38 / ES

Z analýzy rôznych smerníc týkajúcich sa účasti pracovníkov a v podrobnejšom zmysle smernice 2009/38 / ES sa dohodlo, že existujú významné nedostatky, ktoré sťažujú pracovníkom účasť na rozhodovaní. ich spoločností.
V dôsledku týchto hodnotení sa navrhlo preformulovať a prehĺbiť formálne a normatívne aspekty smernice a jej rokovacích systémov, rozhodnúť sa pre záväznejšie nariadenia a prísnejšie vecné dohody; na tento účel sa partneri v projekte dohodli na zaslaní listu s požiadavkou na súbor opatrení, ktoré umožnia preformulovanie a úpravu smernice 2009/38, ktorá je predmetom analýzy projektu a ktorá obsahuje tieto najpozoruhodnejšie aspekty:

 • podpora skutočnej kultúry informácií, konzultácií a sociálneho dialógu;
 • posilniť postupy účasti zástupcov zamestnancov v európskych zamestnaneckých radách zavedením vhodných práv na takúto účasť a posilnením vnútornej organizácie týchto zamestnaneckých rád;
 • podporovať zavádzanie jasných nariadení s povinnosťou dosiahnuť dohody v konzultačných systémoch;
 • aby sa pevne ustanovil sociálny dialóg a právo na kolektívne vyjednávanie ako základný nástroj účasti pracovníkov na rozhodovacom procese so zamestnávateľmi;
 • vytvoriť sprostredkovateľské a / alebo arbitrážne systémy, ktoré umožnia efektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi;
 • podrobiť súčasný pojem dôvernosti skutočným kritériám a odôvodneniu zamestnávateľov s cieľom odstrániť súčasnú bezchybnosť zástupcov zamestnancov;
 • posilniť ľudské a technické zdroje na inšpekčné činnosti zamerané na presadzovanie odborových slobôd a záruk v spoločnostiach. (Informuje Ľubica Černá)

S finančnou podporou Európskej únie