Pitný režim a minerálky zo sociálneho fondu

Otázka: Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom pri zabezpečení pitného režimu? Mohli by sme vyjednať ako odborová organizácia v rámci pitného režimu napr. minerálku zo sociálneho fondu aj keď máme na pracovisku pitnú vodu?

Odpoveď: Zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zamestnancovi pri záťaži teplom alebo chladom zabezpečiť pitný režim (§ 37 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.); zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ pri záťaži teplom alebo chladom povinný upraviť vnútorným predpisom (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. Zákon o BOZP).

Základom pitného režimu je zabezpečenie pitnej vody na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste, ktoré je určené vnútorným predpisom zamestnávateľa; v odôvodnených prípadoch, ustanovených príslušnou legislatívou, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje.

Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby.

V odôvodnených prípadoch, ktoré sú vymedzené vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením. (napr. dlhodobá práca na stavbách pri teplote nad 30 °C v tieni). V prípade poskytovania minerálnych nápojov sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), pričom minerálna voda by mala tvoriť aspoň polovicu odporúčanej dávky tekutín; druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda.

Odporúčame ak je u zamestnávateľa zástupca zamestnancov pre BOZP aby zameral pozornosť na nasledovné:

 • Zamestnanci musia mať za každých okolností na pracovisku zabezpečený prístup k pitnej vode. Musí byť v dostatočnom množstve umožnené dopĺňanie tekutín a za určených podmienok pri tepelnej záťaži aj minerálnych látok stratených pri práci.
 • Nápoje, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci pitného režimu pri záťaži teplom, majú mať primerané uhrádzajúce a občerstvujúce vlastnosti. Musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu.
 • Zamestnávateľ by mal zabezpečiť aj ďalšie opatrenia, zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých pracovísk. Zamestnávateľ by mal myslieť na to, že vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj bezpečnosť práce.
 • V prípade ak sa na pracovisku nachádzajú stojany s barelmi vody, priebežne ich kontrolovať, pretože pri dlhšom skladovaní, bez rýchlej spotreby dochádza k znižovaniu kvality vody v bareloch, rastu rias a iných nežiadúcich látok.
 • Zabezpečenie separácie odpadu plastových fliaš od minerálky.
 • Správne skladovanie balenej pitnej a minerálnej vody.

Kontrolu dodržiavania smernice o pitnom režime na pracovisku vykonáva príslušná odborová organizácia prostredníctvom svojho zástupcu zamestnancov pre BOZP.

V situáciách, kedy sú zamestnancom upierané ich práva, majú možnosť podať podnet sami, resp. prostredníctvom svojich zástupcov (odborová organizácia) na príslušnom inšpektoráte práce podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa, prípadne na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, keďže dozor nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v ich kompetencii.

Prejdime k otázke o minerálnej vode hradenej zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy môžu  zlepšovať pracovné, sociálne a životné podmienky zamestnancov. Tým sa samozrejme myslia aj opatrenia súvisiace s tepelnou záťažou. Zamestnávateľ  je povinný po dohode so zástupcami zamestnancov upraviť vo vnútornom predpise preventívne opatreniami sú napr.:

 • zníženie intenzity zdroja tepla,
 • clony, tienenie proti sálavému teplu,
 •  ochladzovanie zamestnancov vzduchovými alebo vodnými sprchami,
 • dostatočná výmena vzduchu prirodzeným alebo núteným vetraním,
 • zmena dĺžky pracovnej zmeny,
 • vhodný režim práce a odpočinku (prestávky), striedanie zamestnancov,
 • pracovné prestávky v priaznivých mikroklimatických podmienkach (pobyt v klimatizovaných priestoroch),
 • vhodný pracovný odev,
 • vhodný pitný režim.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §37 zdôrazňuje, že zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom ale aj chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom. Na stiahnutie tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355

Súčasťou opatrení na ochranu zdravia zamestnancov pri záťaži teplom je pitný režim, ktorým sa do organizmu dopĺňajú tekutiny a minerálne látky stratené pri práci najmä potením. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.

To znamená, že ak je zabezpečená pitná voda z vodovodu zamestnávateľ si svoju povinnosť splnil.

V prípade, ak nemožno zabezpečiť pitný režim takýmto spôsobom, je možné pitný režim zabezpečiť prostredníctvom nakúpenej pitnej vody v spotrebiteľských baleniach (príp. na stavenisku bez prístupu k pitnej vode dovezením cisterny s pitnou vodou pre robotníkov atď.).

Na minerálku zamestnanec nemá priamy nárok – za predpokladu, že nejde o záťaž teplom. Povinnosť poskytnutia minerálky zamestnávateľom teda nie je automatická. Mali by sa splniť predpoklady, ktoré vyplývajú zo zákona a tiež z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.99/2016. Na stiahnutie tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-99#p4

Ak má zamestnávateľ možnosť poskytnúť zamestnancom pitnú vodu z vodovodu, akákoľvek iná forma zabezpečenia pitného režimu hradená zamestnávateľom mimo sociálneho fondu bude predstavovať nedaňové výdavky zamestnávateľa. Čiže v prípade ak by zamestnávateľ nakúpil minerálku dobrovoľne (nad rámec svojich povinností vyplývajúci zo zákona), išlo by o nedaňový náklad.  V prípade, že budú nealkoholické nápoje hradené zo zdrojov sociálneho fondu, výdavky na nákup nápojov sa zúčtujú priamo zo sociálneho fondu, t. j. v čase nákupu nebudú mať vplyv na základ dane zamestnávateľa.

Je otázka na mieste, či sa z pohľadu zamestnanca neprejaví takéto plnenie ako daňové.Podľa § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že z pohľadu zamestnanca je od dane oslobodené poskytovanie nealkoholických nápojov na spotrebu na pracovisku (napr. ide o poskytovanie nielen minerálky, ale aj čaju, kávy). U zamestnanca ide o príjem od dane oslobodený bez ohľadu na skutočnosť, či ide o povinné alebo dobrovoľné plnenia zamestnávateľa. Na stiahnutie tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#cast2. Z pohľadu platenia poistenia, keďže ide o príjem oslobodený od dane, tak tento príjem nevstupuje do vymeriavacieho základu na účely platenia zdravotného a sociálneho poistenia.

To znamená, že platí, nepeňažné plnenie poskytnuté na spotrebu na pracovisku (v tomto prípade fľaše minerálnej vody, čaj), je od dane oslobodené. Týka sa to aj poskytnutia nealkoholických nápojov z prostriedkov sociálneho fondu.

Pozor však na prípad ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na nákup nealkoholických nápojov či už sám zo svojho rozhodnutia, alebo z povinnosti vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy (napr. 10 eur mesačne, resp. napr. 50 eur ročne), potom takýto príjem od dane podľa § 5 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov oslobodený nie je, pretože nejde o hodnotu nealkoholických nápojov vo forme nepeňažného plnenia. Peňažný príspevok je peňažné plnenie a je zdaniteľným príjmom zamestnanca bez ohľadu na to, či je poskytnutý z nákladov zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu a stáva sa jeho zdaniteľným príjmom.

To znamená, že výhodnejšie pre zamestnanca je nepeňažné plnenie.

Sociálny fond sa tvorí na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Uvedené vyplýva z § 7 zákona ods.1 písm. j zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Na stiahnutie tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-152 . Jenesporné, že poskytnutie minerálky – či už ide o záťaž teplom alebo nie, je určitou podporou zdravia zamestnancov, a teda starostlivosťou o nich a súčasťou realizácie podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Minerálka poskytovaná nad rámec zákonných povinností zamestnávateľa  sa môže poskytnúť zo sociálneho fondu. Samozrejme odporúčame to vyjednať v kolektívnej zmluve a pravidlá plnenia upraviť v internej smernici o sociálnom fonde a v internom organizačnom predpise – pitný režim, ktorý by mala vypracovať Pracovná zdravotná služba (najmä množstvo a frekvencia poskytovania minerálnej vody, hodnota)

Účtovne sa to prejaví nasledovne:  náklady na zákonné zabezpečenie pitného režimu sa účtuje na účet 527  Zákonné sociálne náklady a ostatným doplňujúcim prídelom vody pre všetkých zamestnancov tak, aby nebol porušený antidiskriminačný zákon.  

Zamestnávateľ v danom prípade čerpanie sociálneho fondu zaúčtuje súvahovo,  zápisom: 472 Záväzky zo sociálneho fondu /333 Pohľadávky voči zamestnancom (v prípade peňažného plnenia) resp. 321 Dodávatelia (v prípade nepeňažného plnenia, čiže minerálka zakúpená od dodávateľa).

Ľubica Černá

Raalizované v rámci projektu