Nadčasy v škole

Otázka: Na škole máme problémy s evidenciou a vyplácaním nadčasových hodín. Ako to máme ako odborová organizácia riešiť?

Odpoveď:

Vyplácanie nadčasových hodín učiteľa rieši niekoľko zákonných noriem.

Uvádzame ich v poradí od najvyššej právnej sily.

 1. Zákonník práce §§ 97 a 99
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  § 3
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, § 19
 • Vzorový pracovný poriadok pre  pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2020/8006:1-B2001, čl. 15, ods. 5

Zákonník práce v § 97 ods. 1 určuje čo je to práca nadčas:

§ 97

Práca nadčas

(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

a v § 99 ustanovuje povinnosť pre zamestnávateľa viesť evidenciu aj práce nadčas.

§ 99

Evidencia

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca

Zákon č. 317/2009 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v § 3 odsek  5 uvádza, čo sa považuje za nadčas :

§ 3   Pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť

((5)

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.8)

V § 3 ods.6 sa ďalej uvádza, že riaditeľ určí čas práce v škole a čas práce mimo školy, tzv. práca „na doma“

(6)

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna usmernenie, v ktorom sa okrem iného uvádza:

Podľa § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety tohto odstavca.

Základný úväzok učiteľa základnej školy, teda rozsah jeho vyučovacej činnosti je ustanovený nariadením vlády SR č. 422/2009 Z.z. v § 6 ods. 2 s odkazom na prílohu č.3 – v súčasnosti je ustanovený na 23 h týždenne.

Ak má učiteľ rozsah vyučovacej činnosti väčší ako 23 h týždenne – napr. má 25 h, tak v tomto prípade sú 2 h nadčas. Ktoré hodiny to však budú, to určí zamestnávateľ – v tomto prípade riaditeľ školy.

Riaditeľ školy presne rozvrhne základný úväzok učiteľa a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas.

O práci nadčas hovorí aj vzorový pracovný poriadok pre  pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2020/8006:1-B2001.

V článku 15, v ods. 5 vzorového pracovného poriadku sa uvádza, čo sa u pedagogického zamestnanca (PZ) považuje za prácu nadčas:

„U PZ sa za prácu nadčas považuje každá hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok PZ (§ 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.). Riaditeľ pri príprave rozvrhu hodín presne rozvrhne rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá sa budú považovať za prácu nadčas. „

Ak to zhrnieme, tak riaditeľ školy musí určiť, ktoré hodiny nad základný úväzok učiteľa (nad 23 h týždenne) sú hodiny nadčas a musí viesť evidenciu nadčasových hodín.

Táto skutočnosť by mala byť vyznačená v rozvrhu, ktorý by mal byť zverejnený napr. v zborovni na nástenke.

Nadčasové hodiny by mali byť alebo preplatené alebo poskytnuté náhradné voľno v zmysle príslušných predpisov.

Na záver by sme chceli uviesť, že  evidenciu pracovného času podľa § 99 Zákonníka práce kontroluje príslušný inšpektorát práce a je to jedna z najdôkladnejšie kontrolovaných oblastí, keďže na evidenciu času sa viažu mzdové, odvodové a ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ktorých porušenie môže mať vplyv na  práva a povinnosti zamestnanca. Z tohto dôvodu  je vedenie objektívneho, hodnoverného  a dostupného systému evidencie pracovného času v eminentnom záujme zamestnávateľa.

            Na záver chceme upozorniť, že v prípade závažného porušenia povinností vyplývajúcich z pracovných predpisov je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu od 1000 do 200 tisíc €.

Zdroje:

 1.  https://www.minedu.sk/data/att/2931.pdf   usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna
 2. Časopis Práce a Mzdy č. 11-12/2020, str. 7-9, Kontrola evidencie pracovného času inšpektorátom práce, JUDr. Jozef Jaško.
 3. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 4. Vzorový pracovný poriadok pre  pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, č.: 2020/8006:1-B2001.
 5. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 6. Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z. o rozsahu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
 7. Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Vypracoval Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor