Konferencia Sociálna práca v súčasnej spoločnosti

Teologický inštitút Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizoval online konferenciu 20. 4. 2021 na tému Sociálna práca v súčasnej spoločnosti. Ľubica Černá, prezidentka NKOS, sa konferencie zúčastnila s príspevkom Využitie nástrojov Public relations a kampaní EU -OSHA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podnikovej praxi. V príspevku zdôraznila, že práca, ku ktorej nás povoláva Boh, napriek námahe a ťažkostiam prináša človeku radosť. Sociálna náuka Cirkvi sa venuje sociálnym právam, medzi ktoré patrí právo na pracovné podmienky, ktoré nepoškodzujú zdravie a životne sily zamestnanca a neohrozujú jeho mravnú bezúhonnosť.

Kedysi bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej BOZP) chápaná len ako prevencia pred úrazmi, zameraná predovšetkým na bezpečnosť technických zariadení a pracovných postupov. Neskôr sa začal klásť dôraz na zdravé pracovné prostredie, ľudský faktor a ochranu zdravia pri práci. Súčasné chápanie pojmu „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ vychádza z filozofie, ktorú priniesla reorganizácia legislatívy Európskej únie, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. V súčasnom období je nepostačujúce budovať úspech podniku iba na poskytovaní kvalitných produktov a služieb. Prosperita podniku čoraz častejšie závisí od zaužívaných hodnôt, presvedčení, noriem, pravidiel, vzorcov konania a rituálov – teda od podnikovej kultúry. Realizácia preventívnych a ochranných opatrení v oblasti BOZP musí byť súčasťou firemnej kultúry a otázky BOZP majú byť súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov a manažérov. Vyspelé a konkurencieschopné ekonomiky majú aj dobré výsledky v oblasti BOZP. Aktivity BOZP výraznou mierou prispievajú k podpore a dodržiavaniu dôstojných pracovných a životných podmienkam zamestnancov a sú vyjadrením slobody jednotlivca, ktorej absencia by bola v rozpore s požiadavkami ľudskej dôstojnosti.

Celé znenie príspevku bude zverejnené v zborníku z konferencie.