Oboznamovanie a informovanie zamestnancov o BOZP

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patrí oboznamovanie a informovanie zamestnancov.

Zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov uvádza v ustanovení § 7 povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, čo sa týka oboznamovania a informovania. Prvá činnosť zamestnanca na pracovisku je (alebo by mala byť) zúčastniť sa školenia BOZP. Na tomto školení by sa mal oboznámiť nielen  s právnymi predpismi ale aj s internými predpismi zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Zamestnanec sa ďalej oboznámi so svojím pracoviskom a aj inými pracoviskami zamestnávateľa, so  zásadami bezpečnej práce, bezpečného správania sa na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi.

Školenie BOZP zamestnanec absolvuje vždy pri prijatí do zamestnania, spravidla raz za dva roky a v iných prípadoch pri preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť chrániť svojich zamestnancov pred rizikami v oblasti BOZP. V § 7 ods. 8 zák. o BOZP sa uvádza povinnosť zamestnávateľa poskytovať potrebné informácie  o  nebezpečenstvách a ohrozeniach a o výsledkoch posúdenia rizika, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť.

Zamestnávateľ informuje aj o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce. Povinnosť informovania a oboznamovania sa týka aj preventívnych opatrení, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP, na opatrenia a postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.

Tu treba podotknúť, že BOZP by nemala byť len administratívna povinnosť, ale dôležitá súčasť dobrého riadenia podniku. Každá firma chce byť úspešná a je jedno, či sa jedná o veľkú alebo malú firmu. Nedodržiavanie alebo ignorovanie BOZP môže viesť k pracovným úrazom, k výrobným stratám, narušeniam výroby a k administratívnym a právnym nákladom. Toto všetko môže vyvolať straty objednávok, zákazníkov a celkovo stratu dobrej povesti firmy, z čoho sa  podnik ( najmä ak je menší) nemusí spamätať.

Najlepší spôsob praktického uplatňovania BOZP na pracovisku je prevencia. Ak sa na pracovisku stane nehoda, ak bol niekto zranený alebo dokonca zahynul, alebo je vystavený pôsobeniu nebezpečnej látky s trvalými následkami, je už neskoro.

Pre všetkých v podniku – zamestnávateľa aj zamestnancov – je lepšie nebezpečenstvám a riziku predchádzať. Posúdenie rizika na pracovisku je základný a nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Do procesu posúdenia rizík je dobré zapojiť aj zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, pretože pomôžu zamestnávateľovi pochopiť existujúce riziká. Na pracoviskách sa totiž stávajú situácie, keď sa niekto skoro zranil, keď sa skoro niečo pokazilo… Takéto situácie sa vyskytujú pomerne bežne, ale často sa prehliadajú so slovami „ však si nič nestalo“.  Informácie o takýchto skoro nehodách a ich zapracovanie do posúdenia rizík nám môžu pomôcť k vytvoreniu bezpečného pracoviska.

Nevnímajte  BOZP a z neho vyplývajúce opatrenia ako nutnú povinnosť, ale ako základné hodnoty podniku a začleňte ich do každodenných opatrení a rozhodnutí.

Spracoval: Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP NKOS

Zdroje: PACEKOVÁ,T. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Komentár, Bratislava Wolters Kluwer s. r. o., 2014, str. 72-86,

Internet: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka všetkých. Praktické usmernenie pre zamestnávateľov. Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Oddelenie B.3, Európska únia 2016. Dostupné na: http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbe4dbb7-ffdc-11e6-8a35- 01aa75ed71a1.0014.03/DOC_1

Fografie: https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/powerpoint-presentation