Moduly vzdelávania mladých ľudí sú odsúhlasené.

Na projektovom online mítingu 17.6.2021 boli odsúhlasené nasledovné časti kurzu pre študentov:

Názov kurzu pre študentov: Riadenie času a seba samého pre mládež

Modul I: Prečo je pre mňa time management dôležitý?
Téma 1.1 – Časový manažment a výhody vedome organizovanej činnosti
Téma 1.2 – Kultúrne rozdiely vo vnímaní času
Téma 1.3 – Sebahodnotenie
Téma 1.4 – Stanovenie cieľov
Téma 1.5 – Ako sa mení prístup k času v ére technologického zrýchlenia

Modul II: Získavanie kontaktov s rôznymi praktickými prístupmi a metódami riadenia času
Téma 2.1 – Eisenhowerova matica
Téma 2.2 – Krivka efektivity práce
Téma 2.3 – Implementácia časového rámca a princípu 60/40 pomocou Alpenovej metódy
Téma 2.4 – Parkinsonov zákon a Paretov princíp
Téma 2.5 – Agilné riadenie času

Modul III: Manažment vlastného času: Rozptýlenie a zameranie, zdravie a budovanie užitočných návykov
Téma 3.1 – Zjavení a skrytí škodcovia času a spôsob, ako s nimi zaobchádzať
Téma 3.2 – Učenie, ako sa sústrediť v rozptýlenom svete (pridaná téma
Téma 3.3 – Duševné zdravie
Téma 3.4 – Fyzické zdravie
Téma 3.5 – Ako si vybudovať užitočné návyky a prečo je to dôležité

Modul IV: Podporné aplikácie a nástroje, sebareflexia a praktické tipy
Téma 4.1 – Aplikácie a nástroje podporujúce plánovanie a správu času
Téma 4.2 – Sebareflexia
Téma 4.3 – Zhrnutie kurzu

Štruktúra každého modulu:

  1. Abstrakt
  2. Teoretická časť / prednáška
  3. Aplikácia teórie na každodenný život

a. Ilustrácia praktických príkladov z každodenného života

b. Praktické cvičenia
i. Cvičenie so sprievodcom

ii. Personalizované cvičenie na aktívnu zmenu

4. Moderované diskusné fórum s otázkami na túto tému

Partneri diskutovali o novom harmonograme prác v rámci O1:
a. Expert WSPA pripraví šablónu modulov – realizované
b. Carina zašle pripomienky do 22.06.2021
c. Ostatní partneri zašlú pripomienky do 25.06.2021
d. Agata pripraví konečnú štruktúru kurzu do 28.06.2021
e. Odborníci z univerzít zapojených do projektu pripravia obsah modulov
do 15.08.2021
f. Odborníci z mimovládnych organizácií (NKOS a CHECK IN) zapojení do projektu budú konzultovať pripravené moduly do 30.08.2021
g. Odborníci z univerzít pripravia finálnu prvú verziu modulov do 10.09.2021
h. Každý partner začne samozrejme testovať vzdelávací kurz v rámci svojej krajiny (zúčastní sa 10 mladých ľudí) do 31.10.2021
i. Odborníci pripravia finálnu verziu modulov do 15.11.2021
j. Všetci partneri preložia obsah kurzov do svojich jazykov
k. Kurz bude k dispozícii v online formáte (posledný možný termín je 15.12.2021)
Všetci partneri sa dohodli na tomto scenári
Univerzitní partneri naďalej rozhodujú o rozdelení modulov. Modul I pripravia experti z Cypru, II modul bude vypracovaný poľskými expertmi, III a IV modul vypracujú experti z Nemecka,