Diskusia zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácii a expertov v rámci projektu „Bridging the AGEGAP“

Zamestnávatelia, predstavitelia odborov a experti z praxe sa v rámci projektu AGEGAP stretli už po niekoľký krát, s cieľom pokročiť v implementácii autonómnej rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov z roku 2017. Diskusia, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2021 bola záverečným národným podujatím toho projektu a mala za cieľ nájsť a definovať prieniky v postojoch a cieľoch sociálnych partnerov za účelom prehĺbenia spolupráce na národnej a regionálnej úrovni v oblasti age managementu a tiež celoživotnom vzdelávaní, jednej z dlhodobých priorít Republikovej únia zamestnávateľov. V jej úvode členovia projektového tímu zamestnávateľov v krátkosti zhrnuli výsledky prieskumov a závery analýz, vypracovaných v rámci projektu Bridging the AGEGAP. Ľubica Černá, prezidentka NKOS poznamenala, že sa mení aj povaha manuálnej práce vstupných pozícii, ktorá čoraz častejšie vyžaduje nielen základné, ale často skôr mierne pokročilé digitálne zručnosti. Zvyšujúce sa nároky v kombinácii so stavom ponuky na pracovnom trhu od firiem preto vyžadujú komplexný tréningový proces počas onboardingu a tiež citlivý manažment zmien, aby predišli predčasnému odchodu skúsených pracovníkov do dôchodku v dôsledku preťaženia.

Prítomní sociálni partneri sa na záver zhodli, že v oblasti celoživotného vzdelávania a podpory udržania pracovnej sily v podmienkach starnúcej populácie je nevyhnutné čo najskôr nájsť a presadiť spoločné riešenia v rámci sociálneho dialógu so štátom. Jedným z možných prístupov by mohlo byť podpísanie národného dokumentu na podklade autonómnej rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov z roku 2017 a stanovenie realizovateľných, merateľných a dosiahnuteľných cieľov pre obdobie, ktoré Slovensku do plného vypuknutia krízy zostáva, aby sa dopad na podnikateľské prostredie a pracovný trh zminimalizoval. Prítomní zástupcovia preto vyjadrili vôľu pokračovať v diskusiách aj naďalej. (krátená správa z diskusie). Informuje Ľubica Černá