Európsky týždeň BOZP

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri (43. týždeň), je vrcholom každej kampane Zdravé pracoviská. Rok 2021 sa nesie v znamení eliminácie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Poškodeniami podporno-pohybovej sústavy súvisiacimi s prácou trpia milióny zamestnancov v celej Európe. Podľa údajov vyplývajúcich zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok udávajú problémy s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy približne traja z piatich zamestnancov v Európskej únii.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované predovšetkým prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku.

Sedenie počas dlhších období je súčasťou mnohých zamestnaní. Zdravotné riziká spojené so sedavým životným štýlom sú dobre zdokumentované a zahŕňajú zvýšené riziká poškodení podporno-pohybovej sústavy a iných zdravotných problémov, napríklad cukrovky a choroby srdca.

Tieto riziká je možné minimalizovať na pracovisku pomocou dobrého návrhu a propagovaním fyzickej aktivity a častých zmien polohy. Zavedenie kombinácie jednoduchých opatrení – ktoré sú zamerané na pracovisko a organizáciu práce, riešia psychosociálne faktory a zvyšujú informovanosť pracovníkov o dobrých pracovných polohách a postupoch – je kľúčové v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

V praxi môžu pracovníci zvážiť nasledujúci kontrolný zoznam, aby sa ubezpečili, že stoja alebo sedia v neutrálnej polohe:

Tlačové stredisko | Safety and health at work EU-OSHA
  • Udržujte krk vertikálne a chrbát vo vzpriamenej polohe.
  • Uistite sa, že lakte sú pod hrudníkom a vyhnite sa tomu, aby ste museli príliš siahať.
  • Udržujte ramená uvoľnené a podľa možnosti používajte opierky chrbta a rúk a zaistite ich prispôsobenie veľkosti a tvaru pracovníka.
  • Vyhnite sa otáčaniu predlaktí alebo nadmernému pohybu zápästia.
  • Uistite sa, že akékoľvek pracovné nástroje sa dajú pohodlne držať a že oblečenie neobmedzuje alebo nebráni v pohybe.
  • Nechajte priestor na pohodlný pohyb nôh a chodidiel a vyhnite sa častému kľačaniu alebo drepom.
  • Uistite sa, že dlhé obdobia státia alebo sedenia v rovnakej polohe sa dajú prerušiť.

Zamestnávatelia môžu pomôcť pracovníkom pri zaujatí správneho držania tela oznamovaním kontrolných zoznamov, ako je tento, a podporou fyzickej aktivity tam, kde je to možné, podporovaním spravodlivého striedania úloh medzi zamestnancami, aby sa predišlo neustálemu opakovaniu pohybov, a zabezpečením toho, aby pracovníci mali schopnosť vykonávať pravidelné pohyby. prestávky.

Informuje: Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP

Zdroj: https://osha.europa.eu/sk/highlights/european-week-safety-and-health-work-happening-soon-25-29-october