Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – základná dokumentácia BOZP – 1. časť.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný vykonať širokú škálu opatrení, ktoré sú uvedené v zákone o BOZP č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Každý zamestnávateľ musí mať vypracovanú vlastnú základnú dokumentáciu BOZP, ktorej obsah a rozsah  je prispôsobený na konkrétne podmienky. Chceli by sme v tomto článku vymenovať postupne všetky povinné dokumenty a poukázať na ich dôležitosť.  

Základná dokumentácia BOZP začína dokumentom o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami – § 6, ods. 1, písm. c). Posudzovanie rizika zamestnávateľ zabezpečí spravidla prostredníctvom špecialistov, napr. bezpečnostný technik, revízny technik vyhradeného technického zariadenia, odborník na ergonómiu, lekár špecializovaný na pracovné lekárstvo.

Ďalším dokumentom je vypracovaný a podľa potreby aktualizovaný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám dokonca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre uvedené kategórie zamestnancov – § 6, ods.1, písm. m), bod 1. a 2., a zoznam prác  zakázaných mladistvým zamestnancom – § 6, ods.1, písm. m), bod 3.

Zamestnávateľ musí viesť aj evidenciu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Podrobiť sa lekárskej prehliadke za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu patrí medzi povinnosti zamestnanca.

Zákonník práce v § 41,ods. 2 ustanovuje vykonanie lekárskej prehliadky ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy.

Zákon č.355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ustanovuje v § 30e, ktoré kategórie zamestnancov sa musia podrobiť lekárskej prehliadke.

Povinnosť zamestnanca podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci upravuje zákon o BOZP v § 12, ods.2, písm. i).

Zamestnávateľ musí zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku aj poskytovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov(OOPP). Zamestnancom ich musí poskytnúť bezplatne, udržiavať tieto prostriedky v používateľnom stave a dbať o to aby boli riadne používane zo strany zamestnancov  a samozrejme vypracovať zoznam týchto prostriedkov – §6, odst.2, zákona o BOZP.

O poskytovaných OOPP musí zamestnávateľ vypracovať zoznam na základe posúdenia rizika hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia – § 6, ods. 2, písm. a, zákona o BOZP).

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie OOPP chráni, poučiť ho o správnom používaní tohto OOPP a keď treba, poskytnúť mu aj praktický výcvik – § 6  nariadenia vlády č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP.

Riadne používanie OOPP, ochranných zariadení a ochranných opatrení je povinný zamestnávateľ kontrolovať  a zistené nedostatky odstraňovať – §9 zákona o BOZP.  Zákon presne neuvádza  spôsob kontroly zo strany zamestnávateľa. Ak kontrolu neupravuje  osobitný predpis, tak  obsah, rozsah, interval a spôsob kontroly určuje zamestnávateľ vo svojom internom predpise.

Informuje Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP