Zástupca zamestnancov pre BOZP, novelizácia

Chcem sa opýtať, či musí u zamestnávateľa pôsobiť zástupca zamestnancov pre bezpečnosť ? Údajne už podľa nového zákona o BOZP už nemusí mať každý zamestnávateľ zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Je to tak?

V zmysle zákona 198/2020 Z. z. zo dňa 21.07.2020, ktorým bol zmenený – novelizovaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci ( ďalej len zákon o BOZP) už neplatí povinnosť pre každého zamestnávateľa vymenovať –  na základe príslušného návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov –  na pracovisku zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Po tejto zmene platí, že : „ Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 je povinný a iný zamestnávateľ môže vymenovať jedného alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť… § 19, ods.1 zákona o BOZP)“.

Ak zamestnávate menej ako desať zamestnancov ( deväť alebo ešte menej ) alebo vaša ekonomická činnosť nie je uvedená v prílohe č.1 zákona o BOZP, tak nie ste povinní vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Je potrebné  ale uviesť jednu dôležitú skutočnosť. Aj zamestnávateľ, ktorý je povinný vymenovať zástupcu zamestnancov, to môže urobiť len na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov.  Tento návrh musí obsahovať písomný súhlas uvedeného zamestnanca, pretože § 19, ods. 1 v poslednej vete sa hovorí, že „ Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom.“

Ak vo firme pôsobia zástupcovia zamestnancov ( odborová organizácia, zamestnanecká rada), ale nedali písomný návrh zamestnávateľovi na vymenovanie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, tak na uvedenom pracovisku nebude pôsobiť zástupca zamestnancov, hoci v zmysle zákona spĺňa podmienky  – má najmenej desať zamestnancov alebo je uvedený v štatistickej klasifikácii ekonomických činností v prílohe č.1 zákona o BOZP.

V tomto prípade, ak nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, tak oprávnenia zástupcu zamestnancov (§ 19, ods.3 zákona o BOZP) vykonávajú zamestnanci voči zamestnávateľovi priamo voči zamestnávateľovi.

Na druhej strane zase zamestnávateľ si plní  povinnosti ustanovené zákonom o BOZP priamo voči zamestnancom spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú spoluúčasť zamestnancov v oblasti BOZP – §19, ods.4 zákona o BOZP. Vypracoval: Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP