Žena a BOZP

Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien. Želáme všetkým ženám, či už sú na pracovisku alebo doma, veľa zdravia, radosti a požehnania do ich života. O MDŽ viac na: https://www.internationalwomensday.com/

Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí a to isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti.

Takéto rozdiely môžu ovplyvniť riziká, ktorým čelia muži a ženy v práci, a spôsob ich vyhodnotenia a kontrol.

Existuje niekoľko rozdielov, ktoré ovplyvňujú riziká, ktorým čelia muži a ženy. Ženy:

  • pracujú v osobitných odvetviach a vykonávajú špecifický druh práce
  • nesú dvojitú zodpovednosť, a to v práci aj doma
  • nie sú dostatočne zastúpené na úrovni vedúcich a manažérov
  • z fyzickej stránky sa odlišujú od mužov, aj keď medzi ženami často existuje viac rozdielov než medzi mužmi a ženami, napríklad pokiaľ ide o fyzickú silu
  • vykonávajú prácu, o ktorej sa veľakrát nesprávne predpokladá, že je bezpečná a jednoduchá.

Tieto rozdiely často nie sú zohľadnené v postupoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovná záťaž a riziká súvisiace so stresom, ktorým čelia ženy, sa okrem toho často podceňujú.  EU-OSHA chce v prebiehajúcom roku upriamiť pozornosť na rozdiely mužov a žien na pracovisku, pričom sa zameriava na riziká rakoviny súvisiacej s výkonom z povolania u žien. Viac na: https://osha.europa.eu/sk/highlights/eu-osha-calls-protecting-women-work-related-cancer-international-womens-day

Napriek tomu, že v podmienkach Slovenskej republiky je v Zákonníku práce zakázané akékoľvek nerovnaké odmeňovanie na základe pohlavia, tento problém aj u nás stále pretrváva. Faktorov rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi je viacero: zodpovednosť za starostlivosť o rodinu pripadá predovšetkým na ženy, ktoré následne častejšie pracujú na čiastočný úväzok. Ženy okrem toho často pracujú v slabšie platených sektoroch a zaujímajú horšie platené miesta. Okrem toho často čelia problému tzv. skleneného stropu a za vykonávanie rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty sú platené menej ako muži. To má dominový efekt aj na ich dôchodky, ktoré sú následne takisto nižšie.

Spracoval: Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP

Zdroj: OSHA a Národný inšpektorát práce SR.