Nórsky systém hodnotenia kvality sociálneho dialógu vofirme je účinný nástroj zlepšenia výkonov firmy

Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku.

Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou Nórskych podnikov (NHO).Cieľom rankingu je zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi zamestnancami a vedením firmy, vzájomné chápanie svojich pozícií. Výsledkom nástroja má byť rozvoj firmy, ktorý zabezpečí jednak vhodné ekonomické výsledky firmy prostredníctvom spokojných a informovaných zamestnancov.

Sociálny dialóg je k dispozícii ako relevantný a efektívny nástroj pre nastavenie uspokojivých podmienok pre zamestnávateľov a ich zamestnancov, skvalitňovanie pracovného prostredia a v konečnom dôsledku aj pre zlepšovanie výkonnosti organizácií. Nastavenie kvalitnej kultúry spolupráce je predpokladom pre to, aby organizácia dokázala efektívnejšie reagovať na neustále nové ekonomické výzvy a udržať pracovné miesta.

Cieľom rankingu je zmapovať relatívnu spokojnosť zamestnancov aj zamestnávateľov. Ranking je postavený na dotazníkovom zisťovaní postojov zamestnávateľov a ich zamestnancov k témam, ktoré sú združené v šiestich hlavných oblastiach: (1) Intenzita sociálneho dialógu, (2) Vzťahy na pracovisku, (3) Mzdové podmienky, (4) Pracovné podmienky a prostredie, (5) Sociálna politika organizácie, (6) Vzdelávanie a príprava. Každá z týchto oblastí je hodnotená na základe 21 dotazníkových otázok, ktoré sú v oblastiach združené vždy do 5 tematických indikátorov. Celkovo teda Ranking obsahuje 126 dotazníkových otázok. Seba-hodnotiaci dotazník je určený pre tímy na pracovisku vo firme alebo organizácií.

Ranking vnímame ako seba-hodnotiaci nástroj pre firmy a ich zamestnancov. Sociálny dialóg neprebieha len na úrovni štátu. Významnou zložkou vzťahov sociálneho dialógu sú i lokálne vzťahy medzi zamestnávateľom a ich zamestnancami na úrovni akejkoľvek organizácie. Unikátnosť tohto nástroja zároveň spočíva a v tom, že je ho možné využívať ako v súkromnom tak i vo verejnom sektore. Všade tam, kde je pozícia zamestnanca a zamestnávateľa,“ povedal Martin Hošták generálny sekretár RUZ.

Ranking definuje stav toho do akej miery sa zhodujú alebo rozlišujú postoje zamestnancov a predstaviteľov organizácie na vybraté tematické problémy, ktorým čelí každá organizácia. Predstavuje základný predpoklad pre napravenie akýchkoľvek problematických vzťahov ale i pre vylepšenie akýchkoľvek vnímaných nedostatkov. Spoločným cieľom je samozrejme prosperujúca organizácia napĺňajúca svoju víziu, poslanie, čo nepriamo vedie i k spokojnosti zamestnancov s ich sociálnym statusom vo firme, komunite a spoločnosti.

Výsledkom Rankingu je zobrazenie prieniku názorov zamestnancov a zamestnávateľov na pracovné, sociálne, kultúrne i profesijné vzťahy na pracovisku:

Ranking je praktickým nástrojom a pomôckou pre odborové organizácie a ostatných zástupcov zamestnancov. Zistené výsledky sú reálne použiteľné pri kolektívnom vyjednávaní a tvorbe návrhov kolektívnej zmluvy a zlepšení pracovných podmienok. Oceňujeme najmä jeho univerzálnosť a jednoduchú implementáciu,“ hovorí  Ľubica Černá, prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.

Ranking sociálneho dialógu na pracovisku vznikol v rámci projektu  „Social Corporate Participation Space: Building of New Social Dialogue Structure“, ktorý bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov 2014 – 2021 v rámci programu „Sociálny dialóg – dôstojná práca“. Ranking sociálneho dialógu na pracovisku pripravili experti RÚZ a NKOS ako pilotný projekt, ktorého cieľom bolo zostaviť nástroj pre hodnotenie sociálneho dialógu na pracovisku v podmienkach SR. Jedná sa o iniciatívu RÚZ a NKOS s dlhodobým cieľom skvalitniť sociálny dialóg na Slovensku na základe reálne merateľných ukazovateľov.

Podporené prostredníctvom Nórskych grantov 2014 – 2021 v rámci programu „Sociálny dialóg – dôstojná práca“.