Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky

Napriek tomu, že existuje množstvo predpisov zameraných na ochranu pracov níkov pred nebezpečnými látkami, tieto látky naďalej predstavujú závažné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku. V Európskej únii je veľké množstvo ľudí na pracovisku vystavené nebezpečným látkam. Okrem toho, keďže nebezpečenstvo často nie je zjavné, alebo nie je správne pochopené (môžu ho spôsobovať výpary alebo prach, alebo k expozícii môže dôjsť nechcene), stáva sa, že sa nerieši primeraným spôsobom. K prijatiu opatrení sa často prikročí, až keď je už neskoro.

V záujme účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebná účasť každého – zamestnávateľov, manažérov i zamestnancov. Dôležité je to obzvlášť vtedy, keď ide o nebezpečné látky, keďže prehliadanie rizík má vážne priame dôsledky na zdravie zamestnancov a prežitie podniku.

  • Zamestnávatelia sú zo zákona povinní vykonať hodnotenie rizík na identifikáciu všetkých možných rizík spojených s nebezpečnými látkami. Musia zabezpečiť, aby sa riziká riadili na základe hierarchie preventívnych opatrení.
  • Manažéri by mali motivovať zamestnancov, aby sa zapojili. Mali by zabezpečiť, aby pracovníci absolvovali pravidelné školenia a aby im boli poskytované prostriedky, ktoré sa dajú jednoducho používať.
  • Zamestnanci by mali rozumieť potenciálnym rizikám, mali by byť dobre informovaní o všetkých preventívnych opatreniach, mali by bez strachu vyjadrovať svoje obavy a mali by sa povzbudzovať k tomu, aby sa aktívne podieľali na hľadaní riešení.

Najdôležitejšie je zavedenie kultúry prevencie. Prostredníctvom silného vedenia a odhodlania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnávatelia a manažéri môžu vytvárať pracovné prostredie, ktoré bude všetkých povzbudzovať k tomu, aby brali bezpečnosť a ochranu zdravia seriózne a aby spolupracovali na identifikácii a riešení rizík. Informuje Ivan Černý odborový inšpektor pre BOZP.

Viac na: https://healthy-workplaces.eu/sk