Seminár v Riva del Garda, Taliansko

Seminár v Riva del Garda, v Taliansku

Seminár na tému Budúcnosť Európy, ktorý realizovala organizácia Trentini nel Mondo, sa konal v dňoch 18. – 20. októbra 2019. Prednášajúci a účastníci seminára rokovali o tom aká by mala byť Európa v budúcnosti. Podľa  ich názoru by Európa mala byť:

  1. bezpečná, v ktorej sa všetci občania môžu voľne pohybovať, so zabezpečenými vonkajšími hranicami a účinnou migračnou politikou
  2. prosperujúca a udržateľná, ktorá presadzuje stabilný a udržateľný rast so silným jednotným trhom. To možno zabezpečiť inováciami a štrukturálnymi reformami s cieľom stať sa celosvetovo konkurencie schopnou. Európske sociálne trhové hospodárstvo je založené na jedinečnom sociálnom modeli.
  3. sociálna, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe.
  4. so silnejším postavením na globálnej scéne, ktorá rozvíja existujúce partnerstvá a buduje nové; je odhodlaná posilňovať svoju spoločnú bezpečnosť a obranu. Má byť schopná ochrániť mier, stabilitu a prosperitu Európy aj v globalizovanom svete, lebo sú  reálne hrozby pre ekonomické základy Európy. Mier nie je nikdy samozrejmosťou, či absolútnou istotou. Na dosahovaní mieru je potrebné neustále pracovať.
  5. EÚ musí prehlbovať našu hospodársku a menovú úniu a dodržiavať zásady, ktoré zachovávajú integritu Európskej únie ako celku. Európa buď pokročí v súdržnosti a ochote presadzovať svoju silu a vplyv, alebo bude musieť čeliť strate svojho významu.
  6. EÚ potrebuje väčšiu vnútornú stabilitu politiky, ktorá bude fungovať len vtedy, ak

sa dosiahne konsenzus v oblasti spolupatričnosti a o spôsobe, akým ju dosiahnuť. Len vedením prostredníctvom dosahovania konsenzu môžeme predísť fragmentácii.

  • Diskusia je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia rastu a zamestnanosti prostredníctvom ďalšieho formovania nášho vnútorného trhu a našich politík v oblasti spoločnej meny, obchodovania, energetiky a klímy, infraštruktúry, vedy a inovácie, priemyslu a digitálneho hospodárstva, slobody a bezpečnosti, prostredníctvom našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a politiky v oblasti súdnictva a vnútorných záležitostí. Diskusia je predpokladom nášho spoločenského blaha prostredníctvom nášho spoločného úsilia v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a riešenia spoločných výziev našich demografických systémov a systémov sociálneho zabezpečenia.
  • Je potrebné efektívnejšie vonkajšie zastupovanie Únie a posilnenie hodnôt a občianstva v EÚ.
  • Európska únia nedosiahne svoje ciele bez dôvery občanov, pričom mostom medzi nimi a európskymi inštitúciami sú národné parlamenty. Každá krajina, ktorá zdieľa hodnoty európskej rodiny musí mať právo na plnohodnotné členstvo v spoločenstve. EÚ musí lepšie garantovať oblasť bezpečnosti, ochranu hraníc EÚ a jej boj s organizovaným zločinom. Naliehavými výzvami, ktoré si vyžadujú riešenie sú terorizmus, klimatické zmeny a prisťahovalectvo. Je nutné správne osvojenie si princípu subsidiarity, rešpektu a úcty k stanoviskám partnerov a nie preferovanie národného egoizmu. Znižovať treba byrokraciu.
  • EÚ môžeposilňovať každý občan EÚ svojou účasťou na voľbách poslancov EÚ vo svojej krajine, vyjadrovaním svojich názorov prostredníctvom nich a tiež partnerským vzťahom k obyvateľom iných krajín, ktoré patria do spoločenstva EÚ

Na seminári sa hovorilo aj o brexite, rozširovaní EÚ, migrácii z východoeurópskych krajín na západ, o postavení národnostných menšín, xenofóbii a rasizme..

(Spracoval účastník seminára, Ľuboš Martinák)