Stretnutie medzinárodnej fokusovej skupiny v Belehrade.

V dňoch 21.-24.10.2019 sa v Belehrade stretli riešitelia projektu Board level participation. Na stretnutí prezentovali národné správy, týkajúce sa problematiky zástupcov zamestnancov v dozorných radách a predstavenstvách podnikov v jednotlivých krajinách.

Súčasný legislatívny stav na Slovensku je nasledovný: Akciová spoločnosť je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorej charakteristickou črtou je profesionalizácia jej riadenia a správy, t. j. jej oddelením od akcionárskej štruktúry. Zo zákona obligatórne kreuje tri orgány: (i) valné zhromaždenie akcionárov; (ii) predstavenstvo, ktoré je výkonným orgánom spoločnosti a (iii) dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada je kolektívnym orgánom, t.j. musí mať najmenej troch členov, z toho dve tretiny členov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podstata účasti zamestnancov na kontrolnej činnosti v spoločnosti pozostáva v práve mať zastúpenie v dozornej rade za predpokladu, že spoločnosť má viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby (§ 200 ods. 1 Obchodného zákonníka). V takomto prípade musia byť zamestnanci v dozornej rade zastúpení jednou tretinou, pričom voleným zástupcom zamestnancov nemusí byť v zásade zamestnanec akciovej spoločnosti.

Význam zástupcov zamestnancov v dozornej rade možno hľadať v zvýšení informovanosti ostatných zamestnancov. Viac o projekte na: http://bl-participation.eu/en/main (Informuje Ľubica Černá)

ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV NA ÚROVNI SPRÁVNEJ RADY V KRAJINÁCH EÚ.

Podmienky zastúpenia zamestnancov na úrovni správnych rád v 28 krajinách EÚ a Nórsku možno rozdeliť do troch skupín. Existuje skupina desiatich krajín, v ktorých nie je zastúpenie na úrovni správnych rád, a ďalšia skupina šiestich, v ktorých je zastúpenie na úrovni správnych orgánov obmedzené na štátne alebo privatizované spoločnosti. Najväčšia skupina 13 štátov však umožňuje zastúpenie zamestnancov v správnych radách súkromných spoločností, keď dosiahnu určitú veľkosť. Tieto pravidlá sa veľmi líšia, rovnako ako iné prvky vnútroštátnych opatrení.

Väčšina z 28 štátov EÚ plus Nórsko zabezpečuje zastúpenie zamestnancov na úrovni správnych rád, hoci v niektorých je to obmedzené na spoločnosti, ktoré sú úplne alebo čiastočne vlastnené štátom alebo privatizovanými spoločnosťami.

Existuje iba desať krajín bez právnych predpisov alebo iných dohodnutých dojednaní upravujúcich zastúpenie na úrovni správnych rád. Ide o Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Rumunsko a Spojené kráľovstvo. To neznamená, že v týchto krajinách neexistujú absolútne žiadni zástupcovia zamestnancov na úrovni správnych rád. Sú to však skôr individuálne než všeobecné dohody.

Existuje ďalších šesť krajín, v ktorých je zastúpenie na úrovni správnej rady obmedzené na niektoré spoločnosti vo vlastníctve štátu alebo samosprávy. Ide o Českú republiku, Grécko, Írsko, Poľsko (kde sú zahrnuté aj spoločnosti v procese privatizácie), Portugalsko a Španielsko.

Zostáva 13 krajín, kde sa zastúpenie zamestnancov na úrovni správnych rád sa rozširuje na súkromné ​​spoločnosti. Krajiny v tejto skupine sú: Rakúsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Prahové hodnoty zastúpenia sa pohybujú od 25 zamestnancov vo Švédsku po 1 000 vo Francúzsku.

Existujú aj rozdiely v podiele miest v správnych radách, ktoré zastávajú zástupcovia zamestnancov, od jedného z 12 vo veľkých súkromných spoločnostiach vo Francúzsku a jedného z neurčeného počtu v Chorvátsku až po polovicu, v niektorých spoločnosti v Nemecku a Slovinsku.

Tieto dojednania sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sú spoločnosti v súkromnom alebo verejnom vlastníctve.

V niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku, sú zástupcovia zamestnancov usadení v dozornej rade. V iných krajinách, napríklad v Nórsku alebo Švédsku, kde existuje jednostupňová štruktúra orgánov, sú členmi správnej rady. V tretej skupine, ktorá zahŕňa Chorvátsko, Francúzsko a Slovinsko, majú spoločnosti výber štruktúr. Zástupcovia zamestnancov sú v dozornej rade, ak existuje; v opačnom prípade sú členmi správnej rady. Vo Fínsku môže byť zastúpenie na úrovni dozornej rady, v jednostupňovej rade alebo na prevádzkovej úrovni.

Tieto rozdiely sa podrobnejšie skúmajú v jednotlivých častiach krajiny, ako aj v iných variantoch. Patria sem obmedzenia právomocí zamestnancov (napríklad v Dánsku, Fínsku a Švédsku sa nemôžu zaoberať otázkami kolektívneho vyjednávania). Zdroj: https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2

S finančnou podporou Európskej únie