Projekt: Zníženie nerovnosti na trhu práce s dôrazom na spravodlivé odmeňovanie žien

Život žien sa v posledných desaťročiach výrazne zmenil. Na zlepšenom postavení žien v spoločnosti má značný vplyv aj európska legislatíva. EÚ spoločne s Európskym parlamentom prijali za uplynulých 30 rokov množstvo opatrení.Európska legislatíva zlepšila bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v prípade tehotných či dojčiacich žien. Zameriava  sa najmä naboj proti diskriminácii a násiliuči na rovnoprávnosť mužov a žien na pracovisku.

V roku 2006 zastávalo manažérske miesta v krajinách EÚ 32,6 % žien. Na Slovensku to bolo o niečo menej – 27,7  %. Zvyšuje sa počet žien v politike. Kým vo voľbách v roku 1979 bolo v Európskom parlamente 16,3 % žien, dnes obsadzujú europoslankyne asi 31 % kresiel.Stále však existujú oblasti, kde je potrebné dosiahnuť väčší pokrok. Problémom napríklad zostáva rovnosť platov. Ženy ešte vždy zarábajú menej za rovnakú prácu ako ich mužskí kolegovia. Ženy v EÚ za rovnakú prácu zarábajú o 17 % menej ako muži. Na Slovensku je rozdiel dokonca ešte väčší – takmer 24 %.

Zásada rovnakej odmeny žien a mužov

Princíp rovnaká mzda za rovnakú prácu je zakotvený už v zakladajúcich Rímskych zmluvách z roku 1957. Prvé európske smernice, ktoré túto zásadu ďalej rozvinuli, sa však objavili až v polovici 70-tych rokov.

Zákonník práce zabezpečuje rovnoprávne zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v otázkach odmeňovaniatak, že toto základné právo včleňuje do obsahového rámca svojich Základných zásad. Systematická časť odmeňovania za prácu – ustanovenie § 119 ZP zakotvuje, že mzdové podmienky musia byť rovnaké pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanú pri rovnakých pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej výkonnosti a výsledkov práce u toho istého zamestnávateľa

Zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami v oblasti odmeňovania sa aplikuje aj v prípade, že ide o zamestnancov jedného zamestnávateľa pracujúcich na pobočkách v rôznych regiónoch. Fakt, že v Košiciach je nižšia priemerná mzda než v Bratislave, neobstojí ako argument zamestnávateľa pre nižšiu mzdu jeho zamestnanca  v Košiciach.Dôkazné bremeno v súdnom spore nesie zamestnávateľ, čo vyplýva z európskych predpisov. 

Rozdiel medzi platom mužov a žien je 22%

Skúsenosti z aplikačnej praxe ukazujú, že napriek správnej právnej úprave dochádza v pracovnoprávnych vzťahoch veľmi často k nepriamej diskriminácii mužov a žien pri odmeňovaní za prácu. Je všeobecne známym faktom, že prevažná časť žien pracuje na menej platených pracovných miestach. 

Muži v roku 2014 v priemere v hrubom zarobili 1 003 eur, ženy 786 eur. Aj v prípade, že žena pracuje na rovnakej pozícii ako muž, zarobí o 8% menej.

Zdroj: Platy.sk

Najväčší rozdiel medzi zárobkami žien a mužov je v prípade, že pracujú na pozíciách v oblasti obchodu. V obchode zarobí žena o 28% menej ako muž. Muži, ktorí pracujú v obchode, zarobia v priemere 925 eur mesačne, ženy pracujúce na pozíciách v obchode v priemere mesačne zarobia 668 eur. „Rozdiel v ich platoch je takmer tretinový a spôsobený je tým, aké pozície v tejto oblasti zastávajú ženy oproti mužom. Oveľa viac žien pracuje na pozíciách ako pokladníčka alebo telemarketingová pracovníčka, kde sú platy nižšie. Naopak muži vo väčšej miere pracujú na  pozíciách ako obchodný analytik či nákupca, kde sú mzdy vyššie,” podľa prieskumu Platy.sk.

Výrazné platové rozdiely sú tiež v oblastiach vrcholový manažment, služby, farmaceutický priemysel a cestovný ruch. Vo všetkých týchto oblastiach ženy zarobia minimálne o pätinu menej ako muži.


Zdroj: Platy.sk

Rozdiely v prospech platov mužov sú najvýraznejšie

Najvypuklejší rozdiel medzi platom žien a mužov, ak pracujú na rovnakej pozícii, je v prípade vedúceho obchodnej skupiny, kde muž v priemere zarobí 1 761 eur mesačne, no žena len 1 166 eur mesačne. Také isté platové rozdiely v prospech mužov sú tiež na pozíciách poisťovací poradca či privátny bankár. Rozdiely medzi ich platmi sú takmer tretinové.

Pozície,kde muži zarábajú výrazne viac ako ženy muž žena Rozdiel medzi platmi mužov a žien
Vedúci obchodnej skupiny 1 761 1 166 -34%
Poisťovací poradca 1 028    698 -32%
Privátny bankár 1 762 1 237 -30%
záhradník    706    500 -29%
Finančný agent 1 399 1 012 -28%

Zdroj: Platy.sk

Na opačnej strane, ak na niektorých pozíciách majú vyššie platy ženy ako muži, je rozdiel v plate približne desatina zárobku.

Očakávané platy žien sú o štvrtinu nižšie – nižšie požiadavky žien

V životopisoch, keď si ľudia hľadajú prácu, môžu uviesť, aký je ich očakávaný plat, ak sa zamestnajú. Ženy uvádzajú, že ich očakávaný plat bude v priemere 717 eur mesačne, muži by chceli zarábať viac, v priemere 949 eur mesačne.

Ženy očakávajú nižšie zárobky, už keď na pracovný trh vstupujú. Rozdiel medzi očakávaným platom mužov a žien vo veku od 18 do 24 rokov je 18%, no už vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov je rozdiel v ich očakávaniach 25%. Najvýraznejšie rozdiely sú vo vekovej kategórii vo veku od 35 do 44 rokov, kedy sa platové rozdiely prehĺbia až na 35%. Žena vo veku od 35 – 44 rokov očakáva, že bude zarábať 736 eur mesačne, muži v priemere v tomto veku uvádzajú, že ich očakávaný plat bude  1124 eur mesačne.

Položme si spoločne otázku:

  • Prečo ženy žiadajú nižšiu mzdu ako muži, keďvstupujú pracovný trh?–majú nižšie sebavedomie?
  • Prečo sú ženy ochotné pracovať za nižšiu mzduako muži pri rovnakej odbornosti a pracovnej výkonnosti?- majú nedostatočnú cieľavedomosť?
  • Prevláda v spoločnosti názor, že hlavným živiteľom rodiny je otec? –riešenie dilemy kariéra-rodina?

Môj návrh riešenia je:

  1. Byť sebavedomejšie- pri vstupe na trh práce majú žiadať vyššiu mzdu a dôsledne v pracovnom procese za tým ísť.
  2. Byť cieľavedomejšie – nemali by prijať prácu s nízkym ohodnotením.
  3. Aj keď neuprednostnia kariéru pred rodinou, ak vykonávajú prácu rovnocennú ako muž, patrí jej rovnaká mzda.

Spracovala Kristína Huttová