Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Národný inšpektorát práce vydal nasledovné stanovisko.

Zákonom č. 380/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V predmetnom ustanovení bola upravená výmera dovolenky zamestnanca. Podľa tohto ustanovenia, výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ak sa trvale starajú o dieťa, ide teda o rodičov, ktorí okrem iného zabezpečujú výchovu dieťaťa, starajú sa o jeho zdravie, výživu a všestranný rozvoj bez ohľadu na to, či žijú v jednej domácnosti s dieťaťom (ak zamestnanec nežije v domácnosti s dieťaťom, je potrebné aby preukázal relevantnú mieru starostlivosti, t.j. nielen to, že sa sním občas stretne).

Ak súd rozhodol o úprave vzťahov rodičov k dieťaťu, napr. jednému z rodičov určil osobnú starostlivosť o dieťa a druhý má právo na styk s dieťaťom, iba styk s dieťaťom (prípadne len platenie výživného) nepredstavuje trvalú starostlivosť o dieťa pre účely Zákonníka práce z hľadiska dovolenky.

V prípade striedavej starostlivosti o dieťa majú osobnú starostlivosť striedavo obaja rodičia, a teda z tohto hľadiska sa javí, že ide o trvalú starostlivosť o dieťa.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú aj na zamestnanci, ktorí prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti.

V prípade § 103 ods. 2 Zákonníka práce ide primárne o dieťa rodiča alebo náhradného rodiča (podľa zákona o rodine) – t. j. o právny (rodinný) vzťah. Zároveň ide o dieťa aj z hľadiska veku – do 18 rokov alebo do nižšieho veku, ak osoba nadobudne plnoletosť uzatvorením manželstva. Zákonník práce nerozlišuje z hľadiska práv zamestnanca, či v prípade § 103 ods. 2 ide o trvalú starostlivosť o dieťa do 3,5 alebo 15 rokov, preto je na mieste použitie rozširujúceho výkladu a za dieťa považovať osobu do dovŕšenia plnoletosti.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať trvalú starostlivosť o dieťa a zamestnávateľ môže určiť, aké doklady bude požadovať a aké doklady uzná (napr. rodný list, rozhodnutie súdu, čestné vyhlásenie zamestnanca, prípadne jeho manželky/manžela a pod.). Konkrétne formy a spôsoby uplatňovania uvedenej právnej úpravy si môže zamestnávateľ upraviť napríklad v pracovnom poriadku, vo vnútornom predpise a pod.

Ak sa zamestnanec začne o dieťa trvalo starať až v priebehu roka 2020, zamestnanec má nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok 2020 a nárok na dodatočný 1 týždeň dovolenky získava až odo dňa, kedy sa trvalo začal starať o dieťa a túto skutočnosť zamestnávateľovi preukázal. Ustanovenie § 103 ods. 2 Zákonníka práce ustanovuje iba minimálnu výmeru dovolenky („najmenej“), zamestnávateľ môže zamestnancovi v rámci pro-rodinnej politiky poskytnúť aj vyššiu výmeru dovolenky.

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/zvysena-vymera-dovolenky-zamestnanca-ktory-sa-trvale-stara-o-dieta/

Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP