Udržateľnosť a správa vecí verejných: úloha sociálneho dialógu

Sociálny dialóg môže uľahčiť prechod k udržateľnejšiemu hospodárstvu vytvorením spoločného porozumenia výzvam a spôsobu ich riešenia. Spájaním pracovníkov a zamestnávateľov má sociálny dialóg ďalšiu výhodu, zastupovanie veľkej časti spoločnosti. Udržateľnosť si vyžaduje kompromisy, ktoré idú nad rámec tém, na ktoré sa sociálni partneri doteraz zameriavali. Sociálni partneri postupne rozširovali svoj  prístup a snažili sa zahrnúť environmentálne a sociálne začlenenie do svojich diskusií a rokovaní. Rozšírenie rozsahu rokovaní si vyžaduje nové partnerstvá a nové stratégie.

Koncepčný rámec

Táto kapitola spája sociálny dialóg s  cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, zoskupenie do štyroch skupín o rovnosti v práci, pracovných podmienkach a právach. Rovnosť v práci, pracovné podmienky a práva pracovníkov sú hlavnými témami sociálneho dialógu a súvisia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v hospodárskej a sociálnej oblasti. Základným cieľom je zníženie rozdielov v odmeňovaní a zabezpečenie dostatočného príjmu pre pracovníkov odborov. Nové technológie povedú k automatizácii úloh, a preto bude potrebné pripraviť sa na prechody. Technologické zmeny a globalizácia majú tendenciu obmedziť vyjednávaciu silu odborových zväzov. Sociálny dialóg môže pomôcť stabilizovať alebo zvýšiť mzdový podiel. Kolektívne vyjednávanie zlepšuje sociálnu udržateľnosť znížením rozptylu miezd. Sociálni partneri ovplyvňujú určovanie minimálnej mzdy a financovanie systému sociálneho zabezpečenia. Úroveň, na ktorej sa vyjednávanie týka prevažne, je dôležitá. Členské štáty EÚ s najvyššou hustotou odborov vykazujú podpriemernú mieru zamestnanosti. Pracovníci v  zastúpení odborovými zväzmi alebo pracovnými radami s väčšou pravdepodobnosťou budú ich  odmenu považovať za primeranú. Okrem miezd sa kolektívne zmluvy zaoberajú aj pracovnými podmienkami a právami pracovníkov v širšom zmysle. Odborové a pracovné rady sú pozitívne na príležitosti odbornej prípravy.  Pravdepodobnosť účasti na odbornej príprave sa líši v závislosti od veľkosti firmy a úrovne zručností. Sociálny dialóg na úrovni spoločnosti má významný vplyv na vnímanie individuálnych kariérnych vyhliadok. Ak sú prítomné odborové zväzy a zamestnanecké rady, pracovníci vnímajú vplyv svojej práce na zdravie pozitívnejšie. Rodová rovnosť je dôležitým aspektom rovnosti v práci a sociálneho dialógu. Celkové kolektívne vyjednávanie prispieva k spravodlivejším a udržateľnejším mzdovým štruktúram.

Inkluzivita

Nedostatok inkluzívnosti sa vníma ako hlavná hrozba pre naše spoločnosti. Dobre fungujúce systémy sociálnej ochrany sa považujú za kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja. Sektoroví sociálni partneri podnikli iniciatívy na posilnenie a rozšírenie sociálnej ochrany na európskej a vnútroštátnej úrovni. Odborové zväzy podporujú inkluzívnosť nad rámec EÚ hranice ich členstva. Sociálni partneri tiež podporujú inkluzívnosť za hranicami Európy.  Sociálni partneri prispievajú k navrhovaniu inkluzívnehovzdelávania a odbornej prípravy.

Ekologicky udržateľná ekonomická aktivita

Odborové zväzy pracujú na téme ekologickej udržateľnosti už mnoho rokov na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. Prístupy odborových zväzov k ekologickým témam  sa postupom času vyvíjali a sú stále rôznorodé. Podniky a ich zástupcovia čoraz viac sa približujú k cieľom udržateľnosti vo všeobecnosti  k emisiám, najmä k ich zníženiu.  Rôznorodosť organizácií pridružených k EÚ, medziodvetvové zamestnávateľské organizácie sťažujú rozhodné kroky. Sociálni partneri chápu potrebu konať, aby sa zabránilo globálnemu otepľovaniu o viac ako 2 ° C. Merateľný pokrok smerom k prijatiu ekologických výziev bol doteraz pomalý. Výsledky sociálneho dialógu na vnútroštátnej medziodvetvovej úrovni s priamymi ekologickými dôsledkami sa týkajú najmä reakcií na vládne iniciatívy. Niektoré národné štruktúry sociálneho dialógu sú lepšie pripravené rokovať o dohodách o inovatívnych témach, ako sú „zelené otázky“. Vplyv zmeny klímy na priemyselné odvetvia sa medzi odvetviami líši. Na odvetvovej úrovni majú sociálni partneri diskutovať o tomto prechode rôznymi spôsobmi. Ekologizácia hospodárstva bude mať vplyv na EÚ,  štruktúru a organizáciu sektorov a zručnosti potrebné na udržanie zamestnanosti. Udržateľnosť si môže v niektorých odvetviach vyžadovať zmenu v myslení. Vlády a Európska komisia čoraz viac zapájajú sociálnych partnerov do politík v oblasti klímy. Sociálny dialóg a tripartitné štruktúry podporujú úpravy zručností potrebné pre zelenšie hospodárstva. Popri zahrnutí ekologických tém do existujúcich štruktúr sa vyvíjajú aj nové

 Správa vecí verejných a účasť na nej

Sociálny dialóg a účasť zamestnancov môžu prispieť k dobrej správe a riadeniu spoločnosti, sociálnej súdržnosti a rovnosti. Štruktúry sociálneho dialógu sa v priebehu času menia. V priebehu času sa tiež menia tripartitné štruktúry. Koordinované systémy kolektívneho vyjednávania sú spojené s vyššou zamestnanosťou a nižšou nezamestnanosťou ako plne decentralizované,  alebo centralizované systémy. Medzi krajinami, kde sociálny dialóg zohráva významnú úlohu a krajinami, v ktorých tomu tak nie je, sú čoraz väčšie rozdiely. Vyvíja sa úsilie na vyplnenie tejto medzery. Prínos sociálneho dialógu spočíva aj vo  vytvorených partnerstvách. Organizáciám sociálnych partnerov sa odporúča, aby do svojich programov zahrnuli environmentálne témy. Udržateľný systém riadenia musí vychádzať z rozhodnutí založených na dôkazoch  inkluzívnych rozhodnutí, ktoré si vyžadujú zapojenie sociálnych partnerov. Úloha sociálnych partnerov pre dobre fungujúci systém riadenia je sociálny dialóg, ktorý  môže pomôcť absorbovať náhle otrasy.

 ZÁVERY

Sociálny dialóg prispieva k udržateľnejším spoločnostiam. Príspevok sociálneho dialógu k udržateľnosti sa zatiaľ javí ako najúčinnejší a najdôležitejší v hlavných oblastiach sociálneho dialógu, verejné orgány stanovili rámec pre rokovania sociálnych partnerov. Kľúčovou charakteristikou dobre fungujúceho sociálneho dialógu je vzájomný rešpekt a dôvera medzi sociálnymi  partnermi. Dobre fungujúci sociálny dialóg podporuje sociálnu spravodlivosť zlepšovaním pracovných podmienok bez poškodenia dlhodobejšej hospodárskej výkonnosti. Odbory a zamestnávatelia spolupracujú na sociálnych témach mimo pracoviska. Zmena podnebia a globálne otepľovanie sú stále viac na programe organizácií sociálnych partnerov a tripartitných diskusií. Sociálni partneri posilňujú demokraciu v našej spoločnosti. Vypracoval štefan Húšťava