Prečo založiť odbory na cirkevnej škole

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) kladú veľký dôraz na kresťanský charakter svojej odborovej práce

 1. Lebo kresťan je povinný a zodpovedný presadzovať kresťanské hodnoty, spravodlivosť, morálne zásady a pripomienkovať spoločenské zlo.
 2. Lebo kresťanské posolstvo predstavuje protiváhu materializmu, individualizmu, totalitarizmu, liberalizmu.
 3. Lebo kresťanské posolstvo ponúka priestor k spolunažívaniu bez extrémnych ideológií.
 4. Lebo kresťan podľa slov svätého pápeža Jana Pavla II má byť iniciatívny v presadzovaní sociálnej spravodlivosti a solidarity.

Výhody založenia odborovej organizácie 

 1.  Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného odborového orgánu./ § 229ods.6 ZP/
 2. Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku (§230ods.2 ZP).
 3. Voči členom ani funkcionárom odborovej organizácie pre členstvo, pre výkon funkcie alebo činnosť v odborovej organizácii, pre kritiku alebo spor nesmú byť zo strany zamestnávateľa vyvodzované žiadne postihy ani iné nepriaznivé dôsledky (§ 240 ods.7ZP).
 4. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou (§240ods.8 ZP).
 5. Týždeň dovolenky naviac. Výmera dovolenky sa predlžuje o jeden týždeň nad rozsah ustanovený v § 103 ods. 1 až 3 ZP.
 6. Rozhodovať a spravodlivo rozdeľovať čerpanie sociálneho fondu.
 7. Navýšenie príspevku z rozpočtu organizácie do sociálneho fondu z 1 percenta až na 1,5 percentazo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.
 8. Zvýšené odstupné v závislosti od počtu rokov odpracovaných u zamestnávateľa v prípade prepustenia z práce o dva až štyri mesačné platy.
 9. Zvýšenéodstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania.
 10. Zvýšené odchodné vo výške jedného až dvoch funkčných platov nad ustanovený rozsah podľa § 76a ZP.
 11. Mať členov v komisii BOZP.
 12. Odmena pri dožití 50 a 60 rokov života až do výšky jedného mesačného platu.
 13. Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy na jeden pracovný deň, v deň účasti zamestnanca na športovo-turistickej aktivite organizovanej odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom.
 14. Zvýšenie nemocenských dávok od prvého dňa práceneschopnosti až do výšky 70% platu.
 15. Prispievanie zamestnávateľom z rozpočtu na doplnkové dôchodkové sporenie sumou najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.
 16. Príspevok na dovolenku.
 17. Príspevok na stravu.
 18. Mať informácie o pripravovaných opatreniach a zámeroch v oblasti mzdovej a personálnej.
 19. Zamestnanci sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických, mzdových a sociálnych záujmov prostredníctvom zástupcu zamestnancov s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky.
 20. Zástupca zamestnancov má právo aktívne sa zúčastňovať na tvorbe vnútorných noriem a predpisov, ktoré majú bezprostredný vplyv na sociálne, mzdové a pracovné podmienky zamestnancov a personálne zmeny (napr. platový poriadok, pracovný poriadok, mzdový predpis). Vypracovala Kristína Huttová