Stravovanie zamestnancov počas prekážok v práci

Podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny aktívne vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Nesplnením uvedenej podmienky, hoci aj z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), nárok na zabezpečenie stravy zamestnancovi nevzniká. Zamestnávateľ však môže v súlade s odsekom 8 písm. a) citovaného ustanovenia po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie a prispievať naň aj počas prekážok v práci napr. dodatkom ku Kolektívne zmluve. Obsah dodatku môže mať znenie: Zamestnávateľ sa zaväzuje podľa §152 ods. 8 písm. a) Zákonníka práce poskytnúť stravu zamestnancom aj počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa §142 Zákonníka práce.

Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, môže o uvedenom opatrení rozhodnúť sám (§ 12 ods. 2 Zákonníka práce).