Zmeny zákona o BOZP

1. odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 ods. 3 zákona o BOZP (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu) počas krízovej situácie a na obdobie jedného mesiaca odo dňa odvolania tejto situácie (ust. § 39i ods. 1 zákona o BOZP),

2. nesplnenie povinnosti v pôvodnej lehote nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnanca a jej splnenie nie je objektívne možné,

3. neplynutie lehôt počas krízovej situácie a na obdobie jedného mesiaca odo dňa odvolania tejto situácie (ust. § 39i ods. 2 až ods. 4 zákona o BOZP) na:

  • vykonanie opakovaného oboznamovania,
  • účasť na rekondičných pobytoch (hromadné akcie),
  • vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti,
  • absolvovanie aktualizačných odborných príprav,
  • na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov.