COVID 19 a kultúrne podujatia

Otázka: Zastupujem zamestnancov pôsobiacich v oblasti kutúry. Okrem všeobecne známych novelizáciach zákonov v súvisiacich s koronavírusom, zmenili sa zákony aj pre oblasť kultúry? Pripravujeme kultúrne a literárne podujatia. Zmenilo sa v tejto oblasti niečo? Napr. čo so vstupenkami?

Odpoveď:

V súvislosťou s koronavírusom sa rušili mnohé plánované podujatia. Dnes už legislatíva za podmienok stanovených Úrad verejného zdravotníctva povoľuje ich konanie – napr.: organizovanie hromadných podujatí s maximálnym počtom 100 ľudí, v priestoroch sa môžu pohybovať návštevníci pri podmienke dodržania 15 m2 na osobu, dodržiavať odstup pri sedení či státí cca 1,5 – 2 m a pod. Podrobnejšie pravidlá sú na stiahnutie tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13.5.2020, vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Novelizované boli nasledovné zákony:

1. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o verejných kultúrnych podujatiach“)

2. Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 a zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o umeleckých fondoch“)

3. Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o audiovizuálnom fonde“)

4. Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o fonde na podporu umenia“)

Odpoveď na Vašu otázku o vstupenkách rieši Zákon o verejných kultúrnych podujatiach. Zákon upravuje aj povinnosti voči účastníkom podujatia, ktorí si zakúpili vstupenku na podujatie, ktoré sa neuskutočnilo v termíne od 10.3.2020 do 31.12.2020. Usporiadateľ podujatia je oprávnený týmto osobám:

a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021,

b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo

c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.

Do Vašej zmysluplnej práce Vám želáme veľa úspechov.

Ľubica Černá

Realizované v rámci projektu